Tagged: Yabanc Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , , , , Yabanc   

  Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih
  ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
  Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve
  aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
  değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara
  Öğretim Elemanları alınacaktır.

  Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

  —657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

  —ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

  —KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

  —Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  Araştırma Görevlisi Kadroları İçin Özel Şartlar;

  —Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

  —Merkezi Sınav (ALES)’dan, atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak,

  Muafiyet:

  1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

  3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

  —Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

  -Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

  Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

  —Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

  http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

  —Özgeçmiş

  —Merkezi sınav (ALES) belgesi

  —Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

  —Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

  —Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

  —Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Nüfus Cüzdanı Örneği

  —2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

  —Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

  Başvuru Yeri ve Süresi :

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

    Fen ve Fen-Edebiyat Fakültesi fizik bölümü lisans mezunu, matematiksel fizik alanında yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Mart 2011
  Reklamlar
   
 • haberturkx 00:23 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , , , Yabanc,   

  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

  Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

  BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

  – 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

  – Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan,

  – Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

  – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

  ÖZEL ŞARTLAR

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  – Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

  MUAFİYET

  -Doktorasını tamamlamış olanlar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında,merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

  BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

  Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir;

  – Dilekçeleri ekine; diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, transkript, nüfus cüzdan sureti, 3 (Üç) adet fotoğraf, özgeçmiş, Merkezi Sınavı belgesi (ALES), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış olduklarını puanı gösteren belge ile birlikte varsa ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.

  – Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerin bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

    Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Mart 2011
    Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Mart 2011
   
 • haberturkx 23:45 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , , , , Yabanc   

  Orta Doğu Tekinik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

  Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

  BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

  1 Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27/4/2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

  2 – Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç):

  a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 22/12/2009 tarih ve 2009/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve aşağıda belirtilen sınavlardan gerekli asgari puanlardan birine sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

  SINAV MİNİMUM PUAN
  KPDS/ÜDS 85
  TOEFL-IBT 102
  TOEFL-PBT VE TWE 610 ve 5
  IELTS 7.5
  ODTÜ YDYO-İYS 80

  İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

  Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

  b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

  BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

  -Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

  -Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

  -Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

  -Özgeçmiş ve yayın listeleri,

  -Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik vb. asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),

  -Onaylı dil belgesi,

  -Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

  -Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

  -Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

  FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ALAN PROF. DOÇ. Y.DOÇ.
  Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik (Sayısal Analiz) 1
  Fizik Bölümü Katıhal Fiziği 1
  Fizik Bölümü Plazma Fiziği 1
  Tarih Bölümü Yeniçağ Avrupa Tarihi (Almanca ve İtalyanca Dillerine Vakıf) 1
           
  MİMARLIK FAKÜLTESİ        
  Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi, Selçuk ve Osmanlı Dönemi, Anlam ve Sembolizm 1
  Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi, Modernizm (19. ve 20. Yüzyıllar) 1
  Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım ve Kentsel Tasarım, İdeolojiler ve Kentsel Mekan , Mimari Tasarım Eğitimi 1
  Mimarlık Bölümü Tarihi Çevre Koruma, Koruma Yöntemi ve Planlaması, Tarihi Yapı Restorasyonu 1
  Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Ürün-Kullanıcı Etkileşimi 1
           
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ        
  Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü Elektrik Makinaları 1
  Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü Sinyal İşleme 1
  İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapım ve Maliyet Yönetimi 1
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ALAN PROF. DOÇ. Y.DOÇ.
  İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapım Mühendisliği ve Yönetimi; İş Güvenliği 1
  İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Sistemleri Üstyapı Tasarımı ve Yol Malzemeleri 1
  Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü Elektromanyetik Malzemeler 1
  Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji-Sedimantoloji 1
  Mühendislik Bilimleri Bölümü Doku Mühendisliği 1
  Mühendislik Bilimleri Bölümü Akışkanlar Mekaniği 1
  Havacılık ve Uzay Müh. Bölümü İleri Yapı Malzemelerinin Mikro-Makro Modellemesi 1
  Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Reolojisi 1
           
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ        
  İktisat Bölümü Mikro İktisat 1 1
  İktisat Bölümü Makro İktisat 1
  İktisat Bölümü Mikro İktisat- Finansal İktisat 1
  Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler 1
           
  EĞİTİM FAKÜLTESİ        
  Ortaöğretim Fen ve Mat. Al. Eğt . Böl. Matematik Eğitimi 2
  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi 1 2
           
  UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ        
  Bilimsel Hesaplama Finansal Matematik Uygulama ve Hesaplama Yöntemleri 1
  Finansal Matematik Olasılık ve Stokastik Süreçler, Levy Süreçleri 1
   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç