Tagged: retim Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , , , retim,   

  Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih
  ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
  Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve
  aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
  değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara
  Öğretim Elemanları alınacaktır.

  Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

  —657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

  —ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

  —KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

  —Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  Araştırma Görevlisi Kadroları İçin Özel Şartlar;

  —Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

  —Merkezi Sınav (ALES)’dan, atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak,

  Muafiyet:

  1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

  3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

  —Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

  -Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

  Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

  —Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

  http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

  —Özgeçmiş

  —Merkezi sınav (ALES) belgesi

  —Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

  —Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

  —Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

  —Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Nüfus Cüzdanı Örneği

  —2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

  —Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

  Başvuru Yeri ve Süresi :

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

    Fen ve Fen-Edebiyat Fakültesi fizik bölümü lisans mezunu, matematiksel fizik alanında yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Mart 2011
  Reklamlar
   
 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , Üyesi, , , , profes, retim, Trakya,   

  Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

  PROFESÖR VE DOÇENT ALINACAKTIR

  Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Profesör alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan profesör adayları, ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

  Profesör kadrosuna atamada, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha, halinde vereceklerdir.

  BİRİM/ANABİLİM DALI KADRO UNVANI/ADET
    Profesör
  TIP FAKÜLTESİ  
  ANATOMİ 1
  HALK SAĞLIĞI 1
  GÖĞÜS HASTALIKLARI 1
  ENFEKSİYON HASTALIKLARI 1
   
 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , lte, , , retim, , ,   

  Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri
  uyarınca toplam 18 Öğretim Üyesi (Doç., Yrd.Doç.) alınacaktır. Ayrıntılı bilgi
  http:///www.gantep edu.tr adresinde mevcuttur. Müracaat süresi ilanın gazetede
  yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen ilgili birimlere
  yapılacaktır.

   
 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , retim, , vww, ,   

  Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine
  Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi
  (Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz http://vww.kmu.edu.tr
  internet sayfasında mevcut olup, başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren
  15 gündür.

  İlan olunur.

   
 • haberturkx 00:38 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: Adaylar, adnan menderes, , , , , , retim, türü,   

  Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  T.C.ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemizin birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim elemanı alınacaktır. Adayların Durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı yazılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir.

  Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

  -Duyurulur.

  Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) lisans öğreniminde mezun olunan alandan son üç yılda en az 70 puan, (Alan türü değişen programlardan mezun olan adayların başvurusunda ALES puan türü, adayın lisans/önlisans eğitimine girişteki puan türü esas alınacaktır.) ayrıca ilgililerin başvurdukları alanda en az 2 yıl tecrübeli olduklarını gösterir belge (yüksek lisans belgesine sahip olanlardan iki yıl tecrübe şartı aranmayacaktır.) ve dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, 2 adet fotoğraf, onaylı öğrenim belgelerinin suretini , (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığını gösterir belge) ile Lisans Not Transkriptini (Onaylı), varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir nüsha dosyayla birlikte Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Merkez/AYDIN adresine başvuracaklardır.

  MUAFİYETLER

  Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

    Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Alanında En Az 10 Yıl Deneyimi Bulunmak. Öğretim Görevlisi 1 28 Mart 2011
   
 • haberturkx 00:38 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , bff, , , , retim, ulu,   

  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

  Üniversitemizde açık bulunan Yardımcı Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak aşağıda belirtilen Öğretim Üyesi alınacaktır.

  BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI AD. DRC. BAŞVURU KOŞULU
  İBFF İKTİSAT TEORİSİ Yrd. Doç. 1 5 —-
   
 • haberturkx 00:38 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , , , retim   

  Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

  Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

  Duyurulur.

  NOT : Birden fazla anabilim dalına başvuru yapılamaz.

  BOŞ KADRONUN

    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 2 25 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 25 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 25 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 25 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 25 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 25 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 25 Mart 2011
   
 • haberturkx 00:38 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , doktora, , , , retim, Yükseltilme, zdan   

  Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

  2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

  1 – Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

  2 – Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

  Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

  İLGİLİ BİRİM Y.DOÇENT
  TIP FAKÜLTESİ  
  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü  
  Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1
  Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 1
   
  • scott 22:47 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   it sounds to me like you were hungry too, a similar thing happened to me

 • haberturkx 00:36 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , nland, , , retim, vurmalar,   

  Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

  Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

  1 – Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması.)

  2 – Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dili belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi, noterden tasdikli doktora veya uzmanlık belgesinin sureti (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması.) varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

  Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

  Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

  BAŞVURU YERİ : Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), diğer adayların ilgili Birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

  BAŞVURU SÜRESİ : Başvurular; Doçent adayları için ilanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları için ilanın Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili Birimden öğrenebileceklerdir.

  NOT: Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.

  BİRİMİ: ANABİLİM DALI: ALANI: DOÇENT: YRD. DOÇENT:
  Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Balık besleme ve sindirim fizyolojisi alanında çalışmış olmak. 1
  Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Balıklarda besin kalitesi, yağ asitleri ve aminoasit alanında çalışmış olmak. 1
  Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Midye yetiştiriciliği alanında çalışmış olmak. 1
  Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik İstatistik. 1
  Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Halk Edebiyatı. 1
  Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi 1
  Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi 2
  Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Kapitalist devlet kuramı. 1
  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği 1
   
  • rajesh 22:47 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   when you do get boobs they will probably catch up with the other girls really fast. so do not stress about your boobs.

 • haberturkx 00:36 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , , , ortodonti, retim   

  Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

  Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

  Duyurulur.

  BOŞ KADRONUN

  BİRİMİ : ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
  Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Araştırma Görevlisi 1 50/d 4 Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den 70 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Protetik Diş Tedavisi alanında doktora öğrencisi olmak. 10.03.2011 24.03.2011 28.03.2011 30.03.2011 04.04.2011
  BİRİMİ : ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
  Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Araştırma Görevlisi 1 50/d 4 Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den 70 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Ortodonti alanında doktora öğrencisi olmak. 10.03.2011 24.03.2011 28.03.2011 30.03.2011 04.04.2011
  BİRİMİ : ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
  Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Araştırma Görevlisi 2 50/d 4 Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den 70 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Endodonti alanında doktora öğrencisi olmak. 10.03.2011 24.03.2011 28.03.2011 30.03.2011 04.04.2011
   
  • scott 22:47 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   go to aeropostale, hollister, american eagle, abercombie where a lot of bright clothes.

  • rajesh 22:47 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   getting a tan might help dont wear black ALL the time maybe once a week but only one black item;

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç