Tagged: resmi gazete Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , , resmi gazete, ,   

  Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih
  ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
  Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve
  aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
  değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara
  Öğretim Elemanları alınacaktır.

  Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

  —657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

  —ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

  —KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

  —Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  Araştırma Görevlisi Kadroları İçin Özel Şartlar;

  —Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

  —Merkezi Sınav (ALES)’dan, atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak,

  Muafiyet:

  1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

  3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

  —Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

  -Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

  Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

  —Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

  http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

  —Özgeçmiş

  —Merkezi sınav (ALES) belgesi

  —Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

  —Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

  —Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

  —Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Nüfus Cüzdanı Örneği

  —2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

  —Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

  Başvuru Yeri ve Süresi :

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

    Fen ve Fen-Edebiyat Fakültesi fizik bölümü lisans mezunu, matematiksel fizik alanında yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Mart 2011
  Reklamlar
   
 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , resmi gazete,   

  Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

  Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 Sayılı Resmi Gazete’de yeniden düzenlenen “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

  GENEL ŞARTLAR :

  1- 657 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) en az 70 puan almış olmak.

  3- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

  4- Denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar.

  ÖZEL ŞARTLAR :

  1- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4 lük not sisteminin 100 lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

  MUAFİYET :

  Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.(merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)

  D- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

  1- Başvuru dilekçesi (www.ardahan.edu.tr)

  2- Özgeçmiş

  3- Lisans diploma örneği (Noter Onaylı)

  4- Lisans transkript belgesi

  5- ALES belgesi fotokopisi

  6- KPDS veya ÜDS belgesinin fotokopisi

  7- Yüksek Lisans belgesi

  8- Nüfus cüzdanı fotokopisi

  9- 2 Adet vesikalık fotoğraf

  10- Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi

  11-Hizmet belgesi (Daha önce Kamu hizmetinde çalışanlardan istenilmektedir.)

  BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :

  Adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na yapacaklardır. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacak ve haklarında kanuni işlem yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

  Not * Mezuniyet Belgeleri, Transkript ve Askerlik Belgelerinin aslı veya kurumlarca onaylanmış suretleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  * Adayların göndermiş olduğu evraklar iade edilmeyecektir.

  BAŞVURU ADRESİ: Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tel: 0478 211 64 46

    İlgili Fakültelerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans mezunu olmak ve ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 01 Nisan 2011
   
 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , resmi gazete,   

  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

  GENEL ŞARTLAR (TÜM ÜNVANLAR İÇİN);

  a) 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

  b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak.

  c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan (Yabancı Dil Okutmanları Hariç) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ:

  ÖZEL ŞARTLAR

  Üniversitemizin ön lisans düzeyinde eğitim yapan Meslek Yüksekokuluna başvuracak öğretim görevlisi adayları; ilan edilen alanla ilgili en az lisans mezunu ve belgelendirmek kaydıyla iki yıl tecrübeli olmaları gerekmektedir.

  MUAFİYET;

  a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  b) Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi, Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacısı unvanlarında çalışmakta olanlar,

  c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den,

  d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında Yabancı dil şartı aranmaz.

  BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

  1- Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat/program/bölüm adı açıkça belirtilecektir.)

  2- Özgeçmiş.

  3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

  4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge

  5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

  6- Lisans ve Yüksek Lisans transkripti onaylı

  7- İki adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf).

  8- ALES Belgesi.

  9- Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).

  10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

  BAŞVURU YERİ;

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Kadronun ilan edildiği Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Ayrıntılı bilgi (www.agri.edu.tr) adresinde mevcuttur.

    İlgili Fakültelerin Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu olup, alanında en az beş yıl tecrübeye sahip olmak. Öğretim Görevlisi 1 31 Mart 2011

  T.C.

  AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

  REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

  GENEL ŞARTLAR (TÜM ÜNVANLAR İÇİN);

  a) 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

  b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak.

  c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan (Yabancı Dil Okutmanları Hariç) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;

  Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

  MUAFİYET;

  a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  b) Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi, Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacısı unvanlarında çalışmakta olanlar,

  c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den,

  d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında Yabancı dil şartı aranmaz.

  BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

  1- Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat/program/bölüm adı açıkça belirtilecektir.)

  2- Özgeçmiş.

  3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

  4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge

  5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

  6- Lisans ve Yüksek Lisans transkripti onaylı

  7- İki adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf).

  8- ALES Belgesi.

  9- Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).

  10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

  BAŞVURU YERİ;

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Kadronun ilan edildiği Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin Eğitim Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Ayrıntılı bilgi (www.agri.edu.tr) adresinde mevcuttur.

    İlgili Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olup, Eski Türk Dili alanında Yüksek Lisans Yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Mart 2011
    İlgili Fakültelerin İlköğretim Matematik öğretmenliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Mart 2011
   
 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , nava, , , resmi gazete,   

  Kırklareli Evrensekiz Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 

  KIRKLARELİ İLİ

  EVRENSEKİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  EVRENSEKİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

  İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15. 16. 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve İçişleri Bakanlığı’nın 09.07.2008 tarih ve 2008/50 sayılı genelgesi hükümleri çerçevesinde boş itfaiye eri kadrolarına sözlü sınav ile alım yapılacaktır.

  BAŞVURU ŞARTLARI:

  657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48.maddesindeki şartları taşımak (Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartlar) :

  1- Türk Vatandaşı olmak,

  2- Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

  3- Lisans Mezunları için KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 yılı sınavına girmiş,

  (KPSSP3) puan türünden en az 49, ve üzeri puanı almış olmak,

  4-Aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara eğitim durumu uygun olmak

  5- Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış yada tecilli olmak.

  6- Erkeklerde boy en az 1.67 metre, kadınlarda boy en az 1.60 metre boyunda olmak

  ve boyun 1 metre den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark

  olmamak .

  7- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla

  çalışma şartlarına uygun olmak.

  8- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde

  yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,

  9- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki

  nedenlerle çıkarılmış olmamak,

  10-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi

  görevlerde halen çalışıyor olmamak. Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı

  hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

  Belediyemize başvuran adaylar KPSSP3 başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek

  puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday dayanıklılık

  ve sözlü sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız

  (www.evrensekiz.bel.tr) internet sitesinden yayınlanacaktır.

  ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :

  SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYETİ KPSS PUAN TÜRÜ EĞİTİM DURUMU
  GIH İtfaiye Eri 8 2 E /K KPSSP3 4 Yıllık İşletme Fakültesi mezunu
    TOPLAM   2      

  BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

  Başvuru süresi 25.03.2011 Cuma günü sabah 09:00’da başlayıp aynı gün mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Evrensekiz Belediye Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

  1- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu ( Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecek veya http://www.evrensekiz.bel.tr adresinden indirilecektir.)

  2- KPSSP3 Sonuç Belgesi örneği.

  3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( T.C. Vatandaşlık No’su olan).

  4- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi.

  5- 2 adet yeni vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formu’na yapıştırılacaktır).

  6- Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyan.

  DEĞERLENDİRME:

  Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

  SINAV YERİ VE ZAMANI :

  Sınav; Evrensekiz Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 04/04/2011 Pazartesi günü saat: 09.30’da sözlü sınav komisyonu huzurunda dayanıklılık ve mülakata tabi tutulacaklardır. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olacaktır.

  Yönetmelikte belirtilen kritere uymayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

  SINAV KONULARI:

  a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

  b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

  d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat’tan oluşacaktır.

  e) Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi.

  (NOT: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

  Sınav sonuçları (www.evrensekiz.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecek

   
 • haberturkx 00:36 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: eserleri, , resmi gazete, ,   

  Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

  Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

  Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

  Profesörlük, doçentlik ve yardımcı doçentlik kadrosuna başvuracakların;

  Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

  Dosya içeriği;

  – Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

  – Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

  – Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

  – Özgeçmiş

  – Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

  – TC Kimlik No

  – Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

  (Profesör kadrosuna başvuranlar 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

  1 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sona erecektir.

  2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  3 – Ön incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayıp, başvuru belgeleri iade edilecektir.

  Not:İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

  FAKÜLTE/ANABİLİM DALI UNVANI ADET AÇIKLAMA
  DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ      
  Felsefe Tarihi ABD PROFESÖR 1  
  Sistematik Fels .ve Mantık ABD PROFESÖR 1  
  Güney-Batı Türk Leh.ve Edb .ABD DOÇENT 1 Doktorasını Azerbaycan Edebiyatı alanında yapmış olma şartı aranacaktır.
  Sanat Tarihi Bölümü PROFESÖR 1  
  Yakınçağ Tarihi ABD DOÇENT 1  
  Urdu Dili ve Edb . ABD DOÇENT 1  
  Dramatik Yazarlık ASD DOÇENT 1  
  Güney-Doğu Türk Leh.ve Edb .ABD DOÇENT 1 Doktorasını Özbek Türkçesi alanında yapmış olma şartı aranacaktır.
  Bilgi ve Belge Yön.Bölümü DOÇENT 1  
  DİŞ HEKİMLİĞİ FAK.      
  Ağız, Diş ve Çene Cer. ABD PROFESÖR 1  
  Endodonti ABD PROFESÖR 1  
  Temel Bilimler Bölümü YRD.DOÇ. 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olma ve bel omurları ile çalışmış olma şartı aranacaktır.
  FEN FAKÜLTESİ      
  Genel Astronomi ABD PROFESÖR 1  
  Zooloji ABD PROFESÖR 1 Diyabet Sitolojisi konusunda çalışmalar yapmış olma şartı aranacaktır.
  Moleküler Biyoloji ABD PROFESÖR 1 Memeli Hayvanların Moleküler Sistematiği konusunda çalışmalar yapmış olma şartı aranacaktır.
  Risk Analizi ABD DOÇENT 1  
  Analitik Kimya ABD PROFESÖR 1  
  Fonksiyonel Analiz ABD DOÇENT 1  
  Topoloji ABD DOÇENT 1  
  HUKUK FAKÜLTESİ   1  
  Anayasa Hukuku ABD DOÇENT 1  
  İLAHİYAT FAKÜLTESİ      
  İslam Hukuku ABD DOÇENT 1  
  İslam Felsefesi ABD DOÇENT 1  
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ      
  Bilgisayar Bilimleri ABD PROFESÖR 1  
  Devreler ve Sistemler ABD PROFESÖR 1  
  Gıda Mühendisliği ABD PROFESÖR 1 Et Teknolojisi dalında uzman olma ve bu alanda yayın yapmış olma şartı aranacaktır.
  Gıda Mühendisliği ABD PROFESÖR 1 Çay Teknolojisi dalında uzman olma ve bu alanda yayın yapmış olma şartı aranacaktır.
  Temel İşlemler ABD PROFESÖR 1 Proses Kontrol alanında uzman olma ve bu alanda yayın yapmış olma şartı aranacaktır.
  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ      
  Çocuk Gelişimi ABD DOÇENT 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalında doktora yapmış olma, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel alanında Doçent unvanı almış olma ve ilgili alanda en az 5 yıldır çalışıyor olma şartı aranacaktır.
  SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ      
  Yönetim ve Çalışma Sos.ABD PROFESÖR 1  
  Yönetim Bilimleri ABD PROFESÖR 1  
  Kentleşme ve Çevre Sor. ABD PROFESÖR 1  
  TIP FAKÜLTESİ      
  Çocuk Sağlığı ve Hast .ABD PROFESÖR 4 Biri Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı için, biri Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı için, biri Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı için, biri Neonatoloji Bilim Dalı için alınacaktır.
  Çocuk Sağlığı ve Hast .ABD DOÇENT 1 Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı için alınacaktır.
  Kalp ve Damar Cerrahisi ABD PROFESÖR 2  
  Göğüs Hastalıkları ABD PROFESÖR 1  
  Halk Sağlığı ABD PROFESÖR 1  
  İç Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Geriatri Bilim Dalı için alınacaktır.
  Çocuk Cerrahisi ABD PROFESÖR 1  
  ZİRAAT FAKÜLTESİ      
  Bahçe Bitkileri ABD PROFESÖR 1 Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı alanında çalıştırılmak üzere alınacaktır.
  Bahçe Bitkileri ABD YRD.DOÇ. 1 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı alanında doktora yapmış olma şartı aranacaktır.
  Peyzaj Mimarlığı ABD PROFESÖR 1  
  Tarım Palitikası ve Yayım ABD PROFESÖR 2  
  HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOÇENT 1  
  HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ YRD.DOÇ. 1 Biyokimya alanında doktoralı ve Biyoloji Bölümü mezunu olma şartı aranacaktır.
  KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU PROFESÖR 1 Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında doktoralı Veteriner Hekim olma şartı aranacaktır.
   
 • haberturkx 00:36 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , nland, , resmi gazete, , vurmalar,   

  Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

  Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

  1 – Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması.)

  2 – Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dili belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi, noterden tasdikli doktora veya uzmanlık belgesinin sureti (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması.) varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

  Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

  Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

  BAŞVURU YERİ : Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), diğer adayların ilgili Birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

  BAŞVURU SÜRESİ : Başvurular; Doçent adayları için ilanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları için ilanın Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili Birimden öğrenebileceklerdir.

  NOT: Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.

  BİRİMİ: ANABİLİM DALI: ALANI: DOÇENT: YRD. DOÇENT:
  Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Balık besleme ve sindirim fizyolojisi alanında çalışmış olmak. 1
  Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Balıklarda besin kalitesi, yağ asitleri ve aminoasit alanında çalışmış olmak. 1
  Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Midye yetiştiriciliği alanında çalışmış olmak. 1
  Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik İstatistik. 1
  Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Halk Edebiyatı. 1
  Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi 1
  Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi 2
  Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Kapitalist devlet kuramı. 1
  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği 1
   
  • rajesh 22:47 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   when you do get boobs they will probably catch up with the other girls really fast. so do not stress about your boobs.

 • haberturkx 00:36 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , Ürünleri, , , , , , resmi gazete,   

  Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih
  ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
  Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve
  aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
  değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara
  Öğretim Elemanları alınacaktır.

  Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

  —657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

  —ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

  —KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

  —Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Özel Şartlar;

  —Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla on (10) yıllık tecrübeli olmak şartı aranır.

  —Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

  —Merkezi Sınav (ALES)’dan, mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak,

  Muafiyet:

  1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

  3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

  —Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

  -Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

  Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

  —Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

  http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

  —Özgeçmiş

  —Merkezi sınav (ALES) belgesi

  —Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

  —Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

  —Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

  —Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Nüfus Cüzdanı Örneği

  —2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

  —Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

  Başvuru Yeri ve Süresi :

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

    Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 2 23 Mart 2011
    (Su Ürünleri) Su ürünleri fakültesinin su ürünleri mühendisliği bölümü lisans mezunu ve alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 23 Mart 2011
    (Mekatronik) Fakültelerin mekatronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, kontrol mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 23 Mart 2011
    (Muhasebe ve vergi uygulamaları) Fakültelerin işletme bölümü lisans mezunu olmak ve yönetim organizasyon alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 23 Mart 2011

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

  Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

  —657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

  —ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

  —KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

  —Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  Araştırma Görevlisi Kadroları İçin Özel Şartlar;

  —Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

  —Merkezi Sınav (ALES)’dan, atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak,

  Muafiyet:

  1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

  3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

  —Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

  -Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

  Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

  —Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

  http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

  —Özgeçmiş

  —Merkezi sınav (ALES) belgesi

  —Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

  —Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

  —Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

  —Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Nüfus Cüzdanı Örneği

  —2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

  —Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

  Başvuru Yeri ve Süresi :

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

    Su Ürünleri Fakültesi mezunu ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalında yüksek lisans öğrencisi olmak. Atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. Araştırma Görevlisi 2 23 Mart 2011
    Su Ürünleri Fakültesi mezunu ve Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalında yüksek lisans öğrencisi olmak. Atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. Araştırma Görevlisi 1 23 Mart 2011
    Fen ve Fen- Edebiyat Fakültelerinin biyoloji bölümü mezunu ve hidrobiyoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. Araştırma Görevlisi 1 23 Mart 2011

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

  Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

  —657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

  —ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

  —KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

  —Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  Uzman Kadroları İçin Özel Şartlar;

  —lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

  —Merkezi Sınav (ALES)’dan, mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak,

  Muafiyet:

  1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

  3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

  —Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

  -Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

  Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

  —Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

  http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

  —Özgeçmiş

  —Merkezi sınav (ALES) belgesi

  —Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

  —Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

  —Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

  —Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Nüfus Cüzdanı Örneği

  —2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

  —Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

  Başvuru Yeri ve Süresi :

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

    Uluslararası İlişkiler,İngiliz Dili ve Edebiyatı,İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak. Uzman 1 23 Mart 2011
   
 • haberturkx 23:14 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , biyoloji, , , , , , resmi gazete,   

  Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

    Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 25 Subat 2011
    Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 3 01 Mart 2011
    Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
    Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
    Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 2 01 Mart 2011
    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
    Bilgisayar Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
    Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora öğrencisi olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
    Matematik Bölümü Lisans mezunu olmak ve Matematik alanında yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
   
 • haberturkx 23:14 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , gazi edu tr, , resmi gazete,   

  Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

  Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Elemanı alınacaktır.

  Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

  Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

  PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; http://www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir). Özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (6) altı adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

  (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

  DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; http://www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi,yayın listesi,bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4)dört adet dosyayı ( Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

  (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

  Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

  Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

  Duyurulur.

  BİRİMİ BÖLÜM ABD UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
  Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Yüksekokulu Bankacılık   Profesör 1 1 Muhasebe-Finansman ve banka muhasebesi alanında çalışmaları olmak.
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği   Doçent 1 1  
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği   Doçent 1 1  
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon   Doçent 1 1  
  Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji Profesör 1 1 Mikrobiyoloji alanında çalışmaları olmak.
  Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji Doçent 1 1 Hayvan sistematiği alanında çalışmaları olmak.
  Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Fizik Profesör 1 1 Katıhal Fiziği alanında çalışmaları olmak.
  Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Fizik Doçent 1 1 Atom molekül fiziği alanında çalışmaları olmak.
  Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Matematik Doçent 1 1 Uygulamalı matematik alanında çalışmaları olmak.
  Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Matematik Doçent 1 1 Cebir ve sayılar teorisi alanında çalışmaları olmak.
  Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Matematik Doçent 1 1 Analiz ve fonksiyonlar teorisi alanında çalışmaları olmak.
  Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Tarih Doçent 1 1 Yakınçağ Tarihi alanında çalışmaları olmak.
  Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doçent 1 1 Kuzeydoğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında çalışmaları olmak.
  Fen-Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Rus Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1 Rus Dili Bilimi alanında çalışmaları olmak.
  Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Fizikte öğretim metotları ve problem çözme alanında çalışmaları olmak.
  Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Felsefe Grubu Eğitimi Profesör 1 1 Çağdaş Batı felsefesi alanında çalışmaları olmak.
  Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Görme Engellilerin Eğitimi Doçent 1 1 Erken çocuklukta özel eğitim alanında çalışmaları olmak.
  Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi Doçent 1 1 Toplumsal Hizmet Projeleri alanında çalışmaları olmak.
  Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Profesör 1 1 Piyano eğitimi alanında çalışmaları olmak.
  Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doçent 1 1 İngiliz Dili Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
  Güzel Sanatlar Fakültesi Resim   Profesör 1 1  
  Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (Mekanik) Profesör 1 1 Robot mekanizmaları konusunda çalışmaları olmak.
  Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (Makine Teorisi ve Dinamiği) Profesör 1 1 Titreşim ve mekanizma konularında çalışmaları olmak.
   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç