Tagged: olmak Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , kadar, , , , namik kemal, , olmak,   

  Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

  NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

  Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 8 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

  ÜNVANI ÖĞRENİM0 POZİSYON TOPLAM HİZMET SÜRESİ VE SÖZLEŞME TAVAN ÜCRET (BRÜT) ARANAN NİTELİKLER
  Hemşire Sağlık Yüksekokulları, Sağlık Bilimleri Fakültesi, (Hemşirelik Bölümü) ya da Hemşirelik Yüksekokulu Mezunu olmak (Lisans) 6 Lisans Mezunları için: a) 5 yıldan az olanlar 1.565 TL b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.586 TL c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 1.621 TL d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 1.670 TL e) 20 yıldan fazla olanlar 1.734 TL En az 3 (üç) ay süre ile yoğun bakım tecrübesine sahip olmak. (3 kişi) (Belgelendirmek Kaydıyla.) …………………………………
  Sağlık Teknikeri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Teknikeri programı mezunu olmak. (Önlisans) 2 Önlisans Mezunları için: a) 5 yıldan az olanlar 1.486 TL b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.500 TL c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 1.532 TL d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 1.579 TL e) 20 yıldan fazla olanlar 1.642 TL Çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi çekim deneyimine sahip olmak (Belgelendirmek Kaydıyla.) –

  NOT:Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

  Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

  I-GENEL ŞARTLAR:

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

  d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

  f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler

  g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

  II-BAŞVURU ŞEKLİ:

  Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.nku.edu.tr. web adresinde yayınlanacaktır. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.nku.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

  KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi http://www.nku.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Her kadrosunun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlanarak Namık Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

  IV-İSTENEN BELGELER:

  — Nüfus Cüzdan fotokopisi.

  — Lisans Mezunları için 2010 yılı KPSSP3 (B) grubu, Önlisans Mezunları için 2010 yılı KPSSP93 (B) grubu

  —Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

  —İş deneyimini gösterir belge.

  —Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.

  —2 adet Fotoğraf.

  Adres:Namık Kemal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /Değirmenaltı Yerleşkesi /TEKİRDAĞ

  Tel: 0282 293 38 66-67-68- (Dahili 218-132)

  0282 293 38 87

  BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ : 18.03.2011

  SON BAŞVURU TARİHİ : 01.04.2011

  Başvuru Formuna Ulaşmak
  İçin Tıklayınız.

  Reklamlar
   
 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , nava, olmak, , ,   

  Kırklareli Evrensekiz Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 

  KIRKLARELİ İLİ

  EVRENSEKİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  EVRENSEKİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

  İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15. 16. 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve İçişleri Bakanlığı’nın 09.07.2008 tarih ve 2008/50 sayılı genelgesi hükümleri çerçevesinde boş itfaiye eri kadrolarına sözlü sınav ile alım yapılacaktır.

  BAŞVURU ŞARTLARI:

  657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48.maddesindeki şartları taşımak (Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartlar) :

  1- Türk Vatandaşı olmak,

  2- Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

  3- Lisans Mezunları için KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 yılı sınavına girmiş,

  (KPSSP3) puan türünden en az 49, ve üzeri puanı almış olmak,

  4-Aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara eğitim durumu uygun olmak

  5- Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış yada tecilli olmak.

  6- Erkeklerde boy en az 1.67 metre, kadınlarda boy en az 1.60 metre boyunda olmak

  ve boyun 1 metre den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark

  olmamak .

  7- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla

  çalışma şartlarına uygun olmak.

  8- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde

  yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,

  9- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki

  nedenlerle çıkarılmış olmamak,

  10-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi

  görevlerde halen çalışıyor olmamak. Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı

  hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

  Belediyemize başvuran adaylar KPSSP3 başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek

  puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday dayanıklılık

  ve sözlü sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız

  (www.evrensekiz.bel.tr) internet sitesinden yayınlanacaktır.

  ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :

  SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYETİ KPSS PUAN TÜRÜ EĞİTİM DURUMU
  GIH İtfaiye Eri 8 2 E /K KPSSP3 4 Yıllık İşletme Fakültesi mezunu
    TOPLAM   2      

  BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

  Başvuru süresi 25.03.2011 Cuma günü sabah 09:00’da başlayıp aynı gün mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Evrensekiz Belediye Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

  1- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu ( Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecek veya http://www.evrensekiz.bel.tr adresinden indirilecektir.)

  2- KPSSP3 Sonuç Belgesi örneği.

  3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( T.C. Vatandaşlık No’su olan).

  4- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi.

  5- 2 adet yeni vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formu’na yapıştırılacaktır).

  6- Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyan.

  DEĞERLENDİRME:

  Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

  SINAV YERİ VE ZAMANI :

  Sınav; Evrensekiz Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 04/04/2011 Pazartesi günü saat: 09.30’da sözlü sınav komisyonu huzurunda dayanıklılık ve mülakata tabi tutulacaklardır. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olacaktır.

  Yönetmelikte belirtilen kritere uymayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

  SINAV KONULARI:

  a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

  b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

  d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat’tan oluşacaktır.

  e) Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi.

  (NOT: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

  Sınav sonuçları (www.evrensekiz.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecek

   
 • haberturkx 00:38 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , binas, evim, , , müracaat, olmak, , yeri, ynet   

  Ağrı Kent Konsey Başkanlığı Geçici İşçi Alım İlanı 

  AĞRI KENT KONSEY BAŞKANLIĞI

  İŞKIJR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

  AĞRI

  Ağrı Kent Konseyi bünyesinde geliştirilen ve SODES kapsamında finanse edilen
  843 nolu Benim Evim Renim Cennetim adlı projemiz için çalıştırılmak üzere
  bir büro memuruna ihtiyaç duyulmaktadır.

  Halil YILMAZ Genel Sekreter

  Aşağıda belirtilen işçi alımı ilanlarımızın kurumunuzun internet adresinde yayınlanması hususunda gereğini arz ederim.

  İş yeri adresi: Ağrı Kent Konseyi Başkanlığı Ağrı

  Personel sayısı: 1

  İrtibat telefon: 5359306894

  Ödenecek miktar: Asgari ücret

  Çalışma süresi: 10 ay

  Son müracaat tarihi: 15.03.2011

  Müracaat yeri: Ağrı Kent konseyi, Belediye Hizmet Binası Kat:2 Ağrı

  Adaylarda aranacak genel şartlar: I – Türk vatandaşı olmak.

  2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

  3- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

  4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  5- Görevini yapmasına engel olabilecek özrii bulunmamak.

  Adaylarda aranacak özel şartlar: 1 – Askerliğini yapmış olmak 2- Lise mezunu olmak

  Belediye Hizmet Binası Kat: 2 Ağrı Tel. 05359306894 agrikentkonseyi^ıııynet.com

  AĞRI KENT KONSEY BAŞKANLIĞI

  İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜNF

  AĞRI

  Ağrı Kent Konseyi bünyesinde geliştirilen ve SODLS kapsamında finanse edilen 845 nola l ler Kitap Bir arkadaş adlı projemiz için çalıştırılmak ü/ere bir büro memuru ve bir biiro hizmetlisine ihtiyaç duyulmaktadır.

  Halil YILMAZ Genel Sekreter

  Aşağıda belirtilen işçi alımı ilanlarımızın kıırumunu/.ıın internet adresinde yayınlanması hususunda gereğini arz ederim.

  İş yeri adresi: Ağrı Kent Konseyi Başkanlığı Ağrı

  Personel sayısı: 2

  İrtibat telefon: 5359306894

  Ödenecek miktar: Asgari ücret

  Çalışma süresi: 10 ay

  Son müracaat tarihi: 15.03.2011

  Müracaat yeri: Ağrı Kent konseyi, Belediye Hizmet Binası Kal:2 Ağrı

  Adaylarda aranacak genel şartlar:

  1- Türk vatandaşı olmak.

  2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

  3- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

  4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  5- Görevini yapmasına engel olabilecek özrü bulunmamak.

  Adaylarda aranacak özel şartlar:

  1 – Askerliğini yapmış olmak

  2- Fakülte mezunu olmak(Büro Memurluğu için)

  3- İlkokul Mezunu 01mak(Büro Hizmetliliği için)

  Belediye Hizmet Binası Kat: 2 Ağrı Tel. 05359306894 agrikentkonseyi@mynet.com

   
 • haberturkx 00:38 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , da ba, kadro, , , , olmak, , YÜKSEK,   

  Kırşehir Kargınyenice Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 

  KIRŞEHİR/KAMAN –KARGINYENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIMI

  21.10.2006tarih ve 26326sayılı Resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.Maddesi ile bu yönetmeliğin 11.04.2007tarihinde yayınlanan değişikliklere ve 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.Maddesinin (A)fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile aşağıda unvan,derece,sınıfı ve sayıları belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna 657sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

  ELEMAN ALINACAK KADROLAR

  Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Eğitim Durumu
  GİH İtfaiye Eri 10 1 E/K İKİ YILLIK EĞİTİM VEREN YÜKSEK OKULLARIN İNŞAAT BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

  BAŞVURU ŞARTLARI:

  1.Türk vatandaşı olmak.

  2.Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak

  3.Askerlik hizmetini yapmış olmak veya tecilli olmak

  4.Tartılma ve ölçülme aç karnına,soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla,erkeklerden az 1.67metre kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1metreden fazla olan kısma ile kilosu arasında(+,-)10 kilodan fazla fark olmamak

  5.Bulaşıcı hastalığı olmamak,görevlerini düzenli biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca sakatlıkları bulunmamak

  6.Kamu haklarından mahrum bulunmamak

  7.KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 alanında)2010 yılı sınavlarına girmiş,en az 71 puan ve üzeri almış olmak

  8.Başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 1adet İtfaiye Eri boş kadro sayısının 3katı aday sınava çağrılacak olup,sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır.sınav giriş belgeleri sınavdan bir gün önce belediyeden alınacaktır

  BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

  Başvurular 18.03.2011Cuma günü saat 09:00’da başlayıp, aynı gün saat 16:30’da sona erecektir.Başvurular Kargınyenice Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup,posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.Bilgi almak için,0386 7223236 nolu telefon ile irtibat kurulabilir.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C.Kimlik Nolu)

  2. Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi

  3. Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

  4. KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi (KPSS belgesinin aslı başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır)

  5. Adli sicil kaydı(son bir ay içinde alınmış)

  SINAV YERİ VE SAATİ

  Sınav Belediye Başkanlığı Hizmet binasında 25.03.2011Cuma günü saat 10:00’da yapılacaktır.Dayanıklılık sınavı aynı gün saat 14:00’da yapılacaktır.(Eşofman ve spor ayakkabılı olarak gelinmesi)

  SINAVKONUSU (MÜLAKAT)

  a)Türkiye Cumhuriyet Anayasası

  b)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

  c)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

  d)Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

  e)Genel kültür

  DEĞERLENDİRME

  Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere,ilan edilen kadro sayısının 3katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır.Sözlü sınavda başarılı olabilmek için;100 üzerinden en az 70puan almış olmak gerekir. Başarı notu,sözlü mülakat sınavında alınan nottur.Yüksek puandan başlamak üzere;Kadro sayısı kadar ASİL,Kadro sayısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.Sınavı kazananlar Belediye İlan Tahtası ile ve yazılı olarak bildirilecektir.Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

  Sınav Komisyonu;sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda,başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

   
 • haberturkx 00:36 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , armutalan, , , , erba, , , olmak,   

  Muğla Armutalan belediyesi, uzman erbaşlar arasından zabıta memuru alacak 

  T.C.

  MUĞLA İLİ

  ARMUTALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  UZMAN ERBAŞ ALIMI İLANI

  Belediyemizde boş bulunan Genel İdari Hizmetler sınıfında Zabıta Memuru kadrolarında
  istihdam edilmek üzere, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışmakta
  iken kendi isteğiyle görevinden ayrılan personel alımı yapılacaktır.

  BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR
  1-GENEL ŞARTLAR
  -657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen
  şartları taşımak,
  -Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,
  -30 yaşını aşmamış olmak,
  2-ÖZEL ŞARTLAR

  Üniversitelerin lisans veya önlisans programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim
  Kurumu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli Fakülte,
  2 (iki) yıl süreli Yüksekokulların birinden veya en az lise ve dengi okul mezunu
  olmak.

  BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ :
  Başvurular istenilen belgelerle birlikte 14 Mart 2011 tarihi saat: 17.00’a kadar
  Armutalan Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne, Merkez Mahallesi, Belediye
  Sokak No: 4 Armutalan/Marmaris adresine şahsen yapılacaktır.

  İSTENİLEN BELGELER:
  -İş Başvuru ve Bilgi Formu
  -Diplomanın fotokopisi,
  -Nüfus Cüzdan fotokopisi
  -İkametgâh
  -Fotoğraf 1 adet (Son altı ayda çekilmiş)

  DİĞER HUSUSLAR:
  -Daha önce kurumumuza başvuruda bulunan adayların, eksik olan belgeler ile birlikte
  14 Mart 2011 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

  Başvuruda bulunacak kişiler:

  Başvuru formunda belirtilen kişisel bilgileri, ikamet adresi, hangi okuldan
  mezun olduğunu belirten eğitim bilgileri, aldığı kurs ve seminerleri, yabancı
  dil ve derecelerini staj ve iş tecrübelerini, bildiği bilgisayar programlarını
  tam ve eksiksiz olarak dolduracaktır.

  ARMUTALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   
  • scott 22:47 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   Well, in regard to the noise, most places have noise ordinances, so you can call the cops every time they are noisy.

  • rajesh 22:47 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   Plus, most cities have ordinances about how long you can park a vehicle on the street.

 • haberturkx 00:36 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , , olmak, ortodonti,   

  Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

  Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

  Duyurulur.

  BOŞ KADRONUN

  BİRİMİ : ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
  Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Araştırma Görevlisi 1 50/d 4 Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den 70 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Protetik Diş Tedavisi alanında doktora öğrencisi olmak. 10.03.2011 24.03.2011 28.03.2011 30.03.2011 04.04.2011
  BİRİMİ : ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
  Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Araştırma Görevlisi 1 50/d 4 Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den 70 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Ortodonti alanında doktora öğrencisi olmak. 10.03.2011 24.03.2011 28.03.2011 30.03.2011 04.04.2011
  BİRİMİ : ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
  Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Araştırma Görevlisi 2 50/d 4 Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den 70 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Endodonti alanında doktora öğrencisi olmak. 10.03.2011 24.03.2011 28.03.2011 30.03.2011 04.04.2011
   
  • scott 22:47 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   go to aeropostale, hollister, american eagle, abercombie where a lot of bright clothes.

  • rajesh 22:47 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   getting a tan might help dont wear black ALL the time maybe once a week but only one black item;

 • haberturkx 00:32 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: ARANAN, , dielektrik, Klinik, , malzeme bilimi, , olmak, ,   

  Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

  Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Tıp Fakültesinin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör alınacaktır.

  Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

  Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

  Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  İlan olunur.

  ADRESLER

  M.Ü. Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  
  BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
  Met. ve Malz . Müh.-Malzeme Bilimi Profesör 1 Dielektrik ve Optik Özellikler konusunda uzman olmak.
  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
  Sağlık Sistemleri Yönetimi Profesör 1 İşletme Lisans Mezunu, Yönetim ve Organizasyon ABD Doktora yapmış-Doçentlik Ünvanını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış – Hizmet İşletmeleri-Strateji geliştirme ve girişimcilik konularında tez ve yayınları olmak.
   
  TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
  BÖLÜM KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Profesör 1 Kontrol Sistemleri, pnömatik -hidrolik kontrol sistemleri, nükleer reaktör güç kontrol sistemleri, sayısal kontrol, bulanık kontrol konularında uzman ve deneyimli olmak.
   
  TIP FAKÜLTESİ
  ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
  Halk Sağlığı Profesör 1 Hekim olmak, Halk Sağlığı Uzmanı ve Doçenti olmak.
  Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 Farmakoepidemiyoloji , İlaç Kullanımı, Farmakovijilans , Farmakoekonomi , Akılcı İlaç Kullanımı, Klinik Araştırmalar ve Etik Boyutu gibi Klinik Farmakoloji Konularında Deneyim sahibi olmak.
  Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi, Klinik Araştırmalar ve Etik Boyutu, Akılcı İlaç Kullanımı gibi Klinik Farmakoloji Alanlarında, Klinik Toksikoloji ve Zehirlenmeler, Tıp Eğitimi ve Ölçme Değerlendirme Konusunda Deneyim Sahibi olmak.
  Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 Mesane Hasarı Modelleri ve Antioksidanlar üzerinde uzmanlaşmış olmak.
  İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları ve Nefroloji uzmanı olup en az bir yıl yurtdışında araştırma laboratuarında çalışma tecrübesi olmak, Doku kültürü, ELİSA ve Real Time PCR laboratuar tekniklerinde de deneyimli olmak.
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Onkolojisi yandal uzmanı olmak, tercihen Çocuk Onkoloji Klinik yöneticiliği yapmış olmak.
               
   
 • haberturkx 00:24 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , olmak, ,   

  Senirkent SYDV Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

  ISPARTA/SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

  Senirkent Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Yasası uyarınca 2009-2010 yılı KPSS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünde 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

  -ARANAN NİTELİKLER :

  İşin Süresi : Deneme Süreli

  İstenilen işgücü sayısı : 1 (Bir)

  Meslek : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.

  Eğitim Durumu : 4 Yıllık Yükseköğrenim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.

  Cinsiyet : Erkek/Bayan

  ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

  -GENEL ŞARTLAR :

  1-T.C. Vatandaşı olmak,

  2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  3- Askerliğini yapmış olmak (Erkek Adaylar İçin)

  4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl sağlığı ve vücut sakatlığı ile özürlü

  bulunmamak,

  5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  6- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,

  7- Sınava son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

  -ÖZEL ŞARTLAR :

  1-2009-2010 yılı KPSS sınavına girmiş ve bu sınavdan KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

  2-Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

  3-İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

  -ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER :

  1-Özgeçmiş,

  2-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,

  3-Nüfus cüzdan tasdikli sureti,

  4-2009-2010 yılı KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

  5-Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi,

  6-2 adet vesikalık fotoğraf,

  7-Askerlik terhis belgesi aslı veya sureti,

  8-Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu, (Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir)

  9-Varsa iş deneyim belgeleri.

  Yukarıda istenilen belgeler başvuru esnasında Senirkent Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna elden veya taahhütlü mektupla 15.03.2011 Salı günü saat 17:00’a kadar teslim edilecektir. Son teslim tarihi ve saatinden sonra gelen başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  Belirtilen şartları taşıyan adaylar için 18.03.2011 Cuma günü saat 09:00’da Uygulamalı Bilgisayar Sınavı yapılacaktır.

  Uygulamalı bilgisayar sınavına katılacak adayların isimleri 16.03.2011 Çarşamba günü http://www.senirkent.gov.tr internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  İşe alınmayı hak eden adayın ismi, http://www.senirkent.gov.tr internet sitesinde duyurulacak ve ilgiliye de yazılı olarak bildirilecektir.

  İLANEN DUYURULUR

   
 • haberturkx 00:24 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , , olmak, ,   

  Kırklareli Sinanlı Belediyesi İtfaiye eri Alım İlanı 

  KIRKLARELİ İLİ BABAESKİ İLÇESİ

  SİNANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

  SİNANLI Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartlara tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmenliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

  Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 1 Adet itfaiye Eri kadrosuna 2010 yılı kamu personeli seçme sınavına (KPSS) girmiş ve belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumu itibariyle ilan edilen sayının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

  Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Cinsiyet Öğrenim Durumu KPSS Taban Puanı KPSS Puan Türü
  İTFAİYE ERİ GİH 11 1 E/K M.Y.O. Teknik Programlar Bölümü Harita ve Kadastro Teknikeri Mezunu olmak 68 KPSSP93 2010

  İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

  İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartların yanı sıra;

  1) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

  2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak,

  3) İtfaiye eri sınavının yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

  -1-

  4) Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya muaf olmak,

  5) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

  BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

  Başvuru süresi 10/03/2011 tarihinde saat :09:30 ‘da başlayıp aynı gün mesai saati sonuna kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular ve nitelikleri uygun olmadığı tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

  BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

  1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş başvuru formu örneği belediyemizden temin edilecektir.)

  2) 2010 Yılı KPSSP93 sonuç belgesi,

  3) T.C. Kimlik No’lu Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı veya Noter tastiklisi gerekmektedir.)

  4) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (Aslı veya Noter tastiklisi gerekmektedir.)

  5) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

  6) Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı

  7) Adli Sicil Belgesi ,

  8) Görevini yapmaya engel olmadığına dair Devlet Hastanesinden alınmış Sağlık Raporu.

  9) İkametgah Belgesi .

  SINAV YERİ VE ZAMANI

  Sınav, KIRKLARELİ – BABAESKİ İlçesi SİNANLI Belediye Başkanlığı adresindeki Belediye Toplantı Salonunda 15/03/2011 Salı günü saat 11.00’da başlayacak olup dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır. Sınava çağırılacak adayların listesi Belediye İlan panosunda ilan edilecektir. Sınava girecek olan adaylar sınav giriş belgelerini sınav saatine kadar Belediyemizden temin edeceklerdir.

  Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü ALPULLU Sağlık Ocağından onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

  SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

  1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

  2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, itfaiye yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

  3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 70 puan almak gerekir.

  4)Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile ilan olunacaktır. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

  5)Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağırılır.

  SINAV KONULARI (MÜLAKAT)

  1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

  2) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi

  3) 657 sayılı Devlet Memurları kanunu

  4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

  5) Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi,

   
 • haberturkx 00:23 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , olmak, , Türkçe, ,   

  Frankfurt Başkansolosluğu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 

  T.C.Frankfurt Başkansolosluğu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

  SINAV DUYURUSU

  Başkonsolosluğumuzda münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

  I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

  En az lise veya dengi okul ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

  Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

  Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

  Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

  Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaylardan istenecektir),

  Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,

  Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

  II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

  1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon

  numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

  2. Özgeçmiş (CV),

  3. Türk pasaportunun aslı ve pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri,

  4. Nüfus cüzdanının aslı ve arkalı önlü fotokopisi,

  5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya noterce tasdik edilmiş
  onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

  6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi,

  7. 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

  8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,

  9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

  Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

  III) SINAV:

  Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

  a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

  Yazılı eleme sınavı 27 Mart 2011 Pazar günü saat 11.00’de Türk Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

  Sınav konuları:

  Türkçe’den Almanca’ya çeviri (1 saat)

  Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

  Türkçe Kompozisyon (1 saat)

  Matematik (1 saat)

  b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

  Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 14:00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

  Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk Devrim Tarihi.

  Uygulamalı Sınav Konuları : Bilgisayar kullanımı

  IV) BAŞVURU TARİHİ:

  Başvurular en geç 11 Mart 2011, Cuma gününe kadar Başkonsolosluğumuza ulaşacak şekilde posta ile veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 08.00 – 16.00) şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

  17 Mart 2011 Perşembe gününe kadar adaylara yazılı sınava katılıp katılamayacakları telefonla bildirilecektir.

  V) SINAV YERİ:

  Yazılı Sınav: Türk Kültür Merkezi, Höhenstr. 44 – 48, 60385 Frankfurt/M Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Zeppelinallee 17, 60325 Frankfurt am Main

  Posta adresi: Türkisches Generalkonsulat, Zeppelinallee 17, 60325 Frankfurt am Main

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç