Tagged: olanlar Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , kadar, , , , namik kemal, olanlar, ,   

  Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

  NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

  Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 8 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

  ÜNVANI ÖĞRENİM0 POZİSYON TOPLAM HİZMET SÜRESİ VE SÖZLEŞME TAVAN ÜCRET (BRÜT) ARANAN NİTELİKLER
  Hemşire Sağlık Yüksekokulları, Sağlık Bilimleri Fakültesi, (Hemşirelik Bölümü) ya da Hemşirelik Yüksekokulu Mezunu olmak (Lisans) 6 Lisans Mezunları için: a) 5 yıldan az olanlar 1.565 TL b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.586 TL c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 1.621 TL d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 1.670 TL e) 20 yıldan fazla olanlar 1.734 TL En az 3 (üç) ay süre ile yoğun bakım tecrübesine sahip olmak. (3 kişi) (Belgelendirmek Kaydıyla.) …………………………………
  Sağlık Teknikeri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Teknikeri programı mezunu olmak. (Önlisans) 2 Önlisans Mezunları için: a) 5 yıldan az olanlar 1.486 TL b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.500 TL c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 1.532 TL d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 1.579 TL e) 20 yıldan fazla olanlar 1.642 TL Çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi çekim deneyimine sahip olmak (Belgelendirmek Kaydıyla.) –

  NOT:Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

  Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

  I-GENEL ŞARTLAR:

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

  d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

  f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler

  g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

  II-BAŞVURU ŞEKLİ:

  Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.nku.edu.tr. web adresinde yayınlanacaktır. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.nku.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

  KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi http://www.nku.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Her kadrosunun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlanarak Namık Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

  IV-İSTENEN BELGELER:

  — Nüfus Cüzdan fotokopisi.

  — Lisans Mezunları için 2010 yılı KPSSP3 (B) grubu, Önlisans Mezunları için 2010 yılı KPSSP93 (B) grubu

  —Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

  —İş deneyimini gösterir belge.

  —Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.

  —2 adet Fotoğraf.

  Adres:Namık Kemal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /Değirmenaltı Yerleşkesi /TEKİRDAĞ

  Tel: 0282 293 38 66-67-68- (Dahili 218-132)

  0282 293 38 87

  BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ : 18.03.2011

  SON BAŞVURU TARİHİ : 01.04.2011

  Başvuru Formuna Ulaşmak
  İçin Tıklayınız.

  Reklamlar
   
 • haberturkx 23:45 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , olanlar, , , , ,   

  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğünden:

  Müracaat etmek isteyenlerin http:\www.karaelmas.edu.tr sayfasında yazılan başvuru koşullarını yerine getirmiş olmaları şarttır.

  ANABİLİM DALI Profesör Doçent Yrd.Doç. Arş.Gör. Okutman AÇIKLAMA
  TIP FAKÜLTESİ            
  Acil Tıp     2      
  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları     1      
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları     1     Yenidoğanda işitme taraması deneyimi olmak.
  Göğüs Hastalıkları     1     Yoğun Bakım deneyimli olmak.
  İç Hastalıkları 1         En az 10 yıllık Nefroloji uzmanı olmak.
  İç Hastalıkları     1     Hemodiyaliz Sertifikalı olmak.
  Kardiyoloji     1     Kan basıncının sirkadyen değişimi üzerine çalışma yapmış olmak.
  Radyoloji            
  Anesteziyoloji ve Reanimasyon            
  Çocuk Cerrahisi     1      
  Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları 1   1      
  Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları     1     Baş Boyun Kanserleri Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
  Anatomi           Tıp Fakültesi lisans çıkışlı olmak.
  Fizyoloji     1     Tıp Fakültesi lisans çıkışlı olmak.Trombosit Fizyolojisi deneyimli olmak.
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ            
  Muhasebe ve Finansman     1      
  İktisat Politikası     1      
  Mali İktisat     1      
  Mali Hukuk     1      
  EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ            
  Fen Bilgisi Eğitimi           Fizik alanında doktora yapmış olmak.
  Matematik Eğitimi (İlköğretim Bölümü)     1     Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
  Eğitim Programları ve Öğretim     1     Eğitimde Program Geliştirme bilim dalında doktora yapmış olmak.
  Türkçe Eğitimi     1     Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında doktora yapmış olmak.
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ            
  Maden Yatakları ve Jeokimya     1      
  Mekanik (İnşaat Müh.)     1     İnşaat Mühendisliği Yapı anabilim dalında doktora yapmış olmak.
  Yapı Malzemeleri     1     İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemeleri anabilim dalında doktora yapmış olmak.
  Biyoelektronik     1      
  Biyomedikal     1      
  Fotogrametri     1      
  Konstrüksiyon     1      
  Mekanik (Makine Müh.)     1      
  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ            
  Resim     1      
  FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ            
  Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1          
  Genel Fizik     1     Genel Fizik anabilim dalında doktora yapmış olmak.
  Nükleer Fizik     1     Nükleer Fizik anabilim dalında doktora yapmış olmak.
  Uygulamalı Matematik           Ters Problemler alanında doktora yapmış olmak.
  Cebir ve Sayılar Teorisi     1     Özdeğer Problemleri alanında doktora yapmış olmak.
  Yeni Türk Edebiyatı     1     Türk Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olmak.
  Geometri     1     Integral Geometri Problemleri alanında doktora yapmış olmak.
  İngiliz Dili ve Edebiyatı            
  Anorganik Kimya 1          
  DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ            
  Endodonti     1     Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti alanında doktora yapmış olmak.
  Protetik Diş Tedavisi           Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak.
  Ağız Diş ve Çene Cerrahisi     1     Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora yapmış olmak.
  DEVLET KONSERVATUVARI            
  Yaylı Çalgılar     1      
  ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU            
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği     1     Doktorasını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında yapmış olmak.
  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği     1     Doktorasını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında yapmış olmak.
  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU            
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi     2     Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında yapmış olmak,
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi     1     Doktorasını Eğitim Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında yapmış olmak.
  ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU            
  Madencilik ve Maden Çıkarma     2     Doktorasını Maden Mühendisliği alanında yapmış olmak.
  ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU            
  Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri   1       Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak.
  Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri     1     Orman Biyoloji ve Odun Koruma alanında doktora yapmış olmak.
   
 • haberturkx 23:13 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , olanlar, , , , , ,   

  Etimesgut SYDV Personel Alım İlanı 

  ETİMESGUT İLÇESİ

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKANLIĞI Türkive İş Kurumu Çankaya Şube Müdürlüğü
  ANKARA

  Etimesgut İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde boş bulunan
  kadroya belirsiz süreli (daimi) çalıştırmak üzere aşağıda özellikleri belirtilmiş
  3 personel istihdamı yapılacaktır. Aşağıda yazılı olan adrese 14/02/2011 tarihine
  kadar başvurular kabul edilecektir.

  Gereğinin yapılmasını arz ederim.

  Recep ERKILIÇ

  Kaymakam

  Vakıf Başkanı

  Görüşme Adresi: İstasyon Mah. Uluubatlı Hasan Sok. No:7 Etimesgut Hükümet Konağı

  Etimesgut/ANKARA

  Talep Özellikleri

  1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

  2- Medeni haklanın kullanma ehliyetine sahip olmak

  3- 18 yaşını bitirmiş olmak

  4- Erkek adaylar içiıı Askerlik görevini yapmış veya askerlikle ilişkisi bulunmamak

  5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

  6- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler
  lıariç olmak iizere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
  olsalar bile Dev letin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas,
  irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma,
  dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya
  istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara
  fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçalrından dolayı hükümlü
  bulunmamak.

  7- Büro içerisinde Çalışacak Personelin En az Meslek Yüksek Okulu Yönetim ve
  organizasyon Bölümü, Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünden mezun olanlar,
  Mııhasebeci belgesi olanlar. 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumu İşletme Mezunu
  olanlar.

  8- Şoför olarak çalışacak personelin en az lise mezunu olması, C ehliyetine
  sahip olması. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında şoför olarak görev yapmış olmaları,

  9- Etimesgutta İkamet Etmeleri

  İstasyon M ah. Or Sokak. No: 3 06790 Etimesgut /ANKARA

  Tel : 0312 244 34 64 Fax : 0312 244 34 64

  e-mail: kaymakamlik@etimesgut.gov.tr

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç