Tagged: ndan Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: fizi, , isi 1, , , , , ndan, pozisyonlar   

  Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine 5620 sayılı
  Kanun ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
  konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine
  göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek
  üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel
  alınacaktır.

  ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜNVAN1 ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

  Hemşire 20 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.

  Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak.

  Sağlık Fizikçisi 1 Fizik Bölümü veya Fizik Mühendisliği Lisans programından
  mezun olmak. Radyasyon Onkolojisi Fiziği konularında lisansüstü (bilim uzmanlığı)
  almış olmak. Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
  Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

  1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun
  48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

  2- 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.(Önlisans mezunları için
  KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanları esas alınacaktır)

  3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
  olmak.

  4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlik ilişkisi bulunmamak.

  5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
  maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
  aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
  veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
  hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
  bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
  edilemezler." hükmüne uygun olması

  Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai
  bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek başvuru formu
  ve istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere
  Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen
  müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar
  kabul edilmeyecektir. İstenilen Belgeler

  a) Öğrenim Belgesi

  b) 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

  c) Fotoğraf (1 adet)

  d) Erkek adaylardan askerlik durumunu gösterir belge.

  6- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isimleri
  başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde http://www.cumhuriyetedu.tr
  adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca
  tebligat yapılmayacaktır.

   

  Reklamlar
   
 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , ndan, , , ,   

  Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih
  ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
  Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve
  aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
  değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara
  Öğretim Elemanları alınacaktır.

  Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

  —657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

  —ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

  —KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

  —Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  Araştırma Görevlisi Kadroları İçin Özel Şartlar;

  —Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

  —Merkezi Sınav (ALES)’dan, atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak,

  Muafiyet:

  1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

  3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

  —Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

  -Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

  Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

  —Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

  http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

  —Özgeçmiş

  —Merkezi sınav (ALES) belgesi

  —Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

  —Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

  —Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

  —Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Nüfus Cüzdanı Örneği

  —2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

  —Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

  Başvuru Yeri ve Süresi :

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

    Fen ve Fen-Edebiyat Fakültesi fizik bölümü lisans mezunu, matematiksel fizik alanında yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Mart 2011
   
 • haberturkx 00:36 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , armutalan, , , , erba, , ndan, ,   

  Muğla Armutalan belediyesi, uzman erbaşlar arasından zabıta memuru alacak 

  T.C.

  MUĞLA İLİ

  ARMUTALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  UZMAN ERBAŞ ALIMI İLANI

  Belediyemizde boş bulunan Genel İdari Hizmetler sınıfında Zabıta Memuru kadrolarında
  istihdam edilmek üzere, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışmakta
  iken kendi isteğiyle görevinden ayrılan personel alımı yapılacaktır.

  BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR
  1-GENEL ŞARTLAR
  -657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen
  şartları taşımak,
  -Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,
  -30 yaşını aşmamış olmak,
  2-ÖZEL ŞARTLAR

  Üniversitelerin lisans veya önlisans programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim
  Kurumu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli Fakülte,
  2 (iki) yıl süreli Yüksekokulların birinden veya en az lise ve dengi okul mezunu
  olmak.

  BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ :
  Başvurular istenilen belgelerle birlikte 14 Mart 2011 tarihi saat: 17.00’a kadar
  Armutalan Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne, Merkez Mahallesi, Belediye
  Sokak No: 4 Armutalan/Marmaris adresine şahsen yapılacaktır.

  İSTENİLEN BELGELER:
  -İş Başvuru ve Bilgi Formu
  -Diplomanın fotokopisi,
  -Nüfus Cüzdan fotokopisi
  -İkametgâh
  -Fotoğraf 1 adet (Son altı ayda çekilmiş)

  DİĞER HUSUSLAR:
  -Daha önce kurumumuza başvuruda bulunan adayların, eksik olan belgeler ile birlikte
  14 Mart 2011 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

  Başvuruda bulunacak kişiler:

  Başvuru formunda belirtilen kişisel bilgileri, ikamet adresi, hangi okuldan
  mezun olduğunu belirten eğitim bilgileri, aldığı kurs ve seminerleri, yabancı
  dil ve derecelerini staj ve iş tecrübelerini, bildiği bilgisayar programlarını
  tam ve eksiksiz olarak dolduracaktır.

  ARMUTALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   
  • scott 22:47 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   Well, in regard to the noise, most places have noise ordinances, so you can call the cops every time they are noisy.

  • rajesh 22:47 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   Plus, most cities have ordinances about how long you can park a vehicle on the street.

 • haberturkx 00:36 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , Ürünleri, , , , , ndan, ,   

  Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih
  ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
  Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve
  aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
  değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara
  Öğretim Elemanları alınacaktır.

  Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

  —657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

  —ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

  —KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

  —Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Özel Şartlar;

  —Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla on (10) yıllık tecrübeli olmak şartı aranır.

  —Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

  —Merkezi Sınav (ALES)’dan, mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak,

  Muafiyet:

  1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

  3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

  —Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

  -Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

  Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

  —Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

  http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

  —Özgeçmiş

  —Merkezi sınav (ALES) belgesi

  —Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

  —Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

  —Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

  —Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Nüfus Cüzdanı Örneği

  —2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

  —Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

  Başvuru Yeri ve Süresi :

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

    Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 2 23 Mart 2011
    (Su Ürünleri) Su ürünleri fakültesinin su ürünleri mühendisliği bölümü lisans mezunu ve alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 23 Mart 2011
    (Mekatronik) Fakültelerin mekatronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, kontrol mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 23 Mart 2011
    (Muhasebe ve vergi uygulamaları) Fakültelerin işletme bölümü lisans mezunu olmak ve yönetim organizasyon alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 23 Mart 2011

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

  Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

  —657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

  —ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

  —KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

  —Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  Araştırma Görevlisi Kadroları İçin Özel Şartlar;

  —Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

  —Merkezi Sınav (ALES)’dan, atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak,

  Muafiyet:

  1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

  3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

  —Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

  -Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

  Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

  —Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

  http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

  —Özgeçmiş

  —Merkezi sınav (ALES) belgesi

  —Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

  —Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

  —Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

  —Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Nüfus Cüzdanı Örneği

  —2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

  —Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

  Başvuru Yeri ve Süresi :

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

    Su Ürünleri Fakültesi mezunu ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalında yüksek lisans öğrencisi olmak. Atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. Araştırma Görevlisi 2 23 Mart 2011
    Su Ürünleri Fakültesi mezunu ve Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalında yüksek lisans öğrencisi olmak. Atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. Araştırma Görevlisi 1 23 Mart 2011
    Fen ve Fen- Edebiyat Fakültelerinin biyoloji bölümü mezunu ve hidrobiyoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. Araştırma Görevlisi 1 23 Mart 2011

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

  Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

  —657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

  —ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

  —KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

  —Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  Uzman Kadroları İçin Özel Şartlar;

  —lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

  —Merkezi Sınav (ALES)’dan, mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak,

  Muafiyet:

  1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

  3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

  —Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

  -Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

  Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

  —Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

  http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

  —Özgeçmiş

  —Merkezi sınav (ALES) belgesi

  —Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

  —Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

  —Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

  —Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Nüfus Cüzdanı Örneği

  —2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

  —Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

  Başvuru Yeri ve Süresi :

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

    Uluslararası İlişkiler,İngiliz Dili ve Edebiyatı,İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak. Uzman 1 23 Mart 2011
   
 • haberturkx 00:32 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , doland, , , , ndan, nunu, ,   

  Tekirdağ Kapaklı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 

  TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA İLK DEFA ATANMAK
  ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

  Kapaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 S.D.M.K’nunu kapsamında istihdam edilmek üzere 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.16.17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde 657 S.D.M.K.’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında yer alan şartları taşımak koşulu ile belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan aşağıda unvanı, derecesi, sınıfı ve sayısı belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

  Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Puan Türü Taban Puanı Öğrenim Durumu
  G.İ.H İtfaiye Eri 9 5 E/K KPSSP3 50 Lisans mezunu
  G.İ.H İtfaiye Eri 10 7 E/K KPSSP93 50 Önlisans mezunu
  G.İ.H İtfaiye Eri 11 5 E/K KPSSP94 50 Lise veya dengi okul mezunu

  Toplam:17 Adet İtfaiye Eri

  İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

  1- Türk Vatandaşı olmak,

  2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

  4- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

  5- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

  6- İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 09/05/2011 günü itibariyle 30 yaşını (09/05/1981 ve sonrası doğumlu olanlar) doldurmamış olmak,

  7-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları ve Lisans Mezunları için KPSSP3, Önlisans Mezunları için KPSSP93 ve Lise veya Dengi okul mezunları için KPSS94 puan türünden yukarıda sınav komisyonunun belirlemiş olduğu taban puanı ve üzerinde KPSS puanı almaları şarttır.

  8-Alınacak kadro için yukarıdaki kadro karşılığındaki öğrenimlerden sınav tarihi itibariyle mezun olmak,

  9- Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya muaf olmak,

  şartları aranır.

  BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

  Başvurular ; Kapaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı No:114 Kapaklı/Çerkezköy adresine) şahsen yapılacaktır.

  Başvuru süresi 21/03/2011 tarihinde saat 08:00 başlayacak olup, 31/03/2011 tarihi mesai saati sonuna saat 17:00’ye kadar devam edecektir. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (Cumartesi ve Pazar günü başvurular kabul edilmeyecektir.)

  BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

  1) Kapaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak Ek-1 iş talep formu , aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalem ile doldurularak ,ilgili forma aşağıdaki belgeler eklenecektir.

  2) KPSS Sonuç Belgesi Aslı ya da internet çıktısı

  3) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi aslı ibraz edilecektir.

  4) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

  5) Son altı ay içinde çekilen 2 adet fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

  6)Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (son bir ay içinde alınmış)

  7)Askerliğini yapan adaylar için askerliğini yaptıklarına dair belgenin veya tecilli olanların tecil belgeleri aslı veya tasdikli sureti.

  8)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Sağlık Ocağı/Aile Sağlığı Merkezlerinden alınacak sağlık raporu)

  9)Çerkezköy Devlet Hastanesi Cerrahi Binasında (Teğmen Akın Caddesi Albay Şahin Sokak No:14 ÇERKEZKÖY) bulunan Dâhiliye Polikliniğinden alınacak boy kilo tespit formu (Boy kilo tespit formu Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)

  SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

  KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup,sınava çağırılan adayların listesi Başkanlığımız (www.kapakli.bel.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır. Sınava çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 09 Mayıs Pazartesi günü Saat 08:30’da Kapaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. Adaylar sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaktır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  SINAVA GİRECEK ADAYLARIN AÇIKLAMASI:

  KPSS başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kadro sayısının 3 katı kadar (Lise ve dengi okul mezunu 15 kişi ,2 yıllık yüksekokul mezunu 21 kişi ,fakülte mezunu 15 kişi) aday çağırılacak olup,sınava çağırılacak olan adayların listesi Başkanlığımız http://www.kapakli.bel.tr internet adresinde yayınlanacak ve ayrıca yönetmelik hükümleri gereği sınava çağırılacak olan adaylara sınav,yer,gün ve saati yazılı olarak duyurulacaktır.

  SÖZLÜ SINAV KONULARI :

  1) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,

  2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

  3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

  4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

  5) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

  SINAV YERİ VE SAATİ

  İtfaiye Eri Alım Sınavına ,yönetmelik hükümleri gereğince 09/05/2011 Pazartesi günü 10:00’ta Kapaklı Belediyesi İtfaiye Amirliği (Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:4’te Kapaklı/ÇERKEZKÖY) adresinde dayanıklılık testi yapılacaktır.10/05/2011 Salı günü 10:00’ta Kapaklı Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası (İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:4-6 Kapaklı/ÇERKEZKÖY) adresinde sözlü sınav yapılacaktır.Dayanıklılık testinin yapılacağı 09.05.2011 Pazartesi günü adayların yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı bulundurulmaları gerekmektedir.

  SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME.

  Sınav için başvuran adaylara, alfabetik soyadı sırasına göre çağırılmak suretiyle 09/05/2011 Pazartesi günü 10:00’ta Kapaklı Belediyesi İtfaiye Amirliği (Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:4’te Kapaklı/ÇERKEZKÖY) adresinde dayanıklılık testi yapılacaktır. 10/05/2011 Salı günü 10:00’ta Kapaklı Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası (İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:4-6 Kapaklı/ÇERKEZKÖY) adresinde sözlü sınav yapılacaktır

  Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

  Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, İtfaiye Yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

  Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

  Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile http://www.kapakli.bel.tr Internet adresinde ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

  Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

  Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

  Süresi içinde yapılmayan ve Internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

   
  • scott 22:46 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   Is there going to be alcohol If so, do not drink anything already opened or something that someone else poured for you.

  • rajesh 22:46 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   If you choose to drink only drink enough to get a buzz going, but donot get wasted.

 • haberturkx 00:29 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , ndan, , , ,   

  Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

  Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

  Doçent kadrosuna devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından yada http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  DOÇENTLER İÇİN

  2547 Sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  Dilekçe

  Özgeçmiş

  Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

  1 adet fotoğraf

  BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI KD ADET AÇIKLAMA
  Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Coğrafya alanında
   
 • haberturkx 00:29 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , , ndan,   

  Sahil Güvenlik Komutanlığı sivil memur alım ilanı 

  SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

  SİVİL MEMUR ALINACAKTIR.

  1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı Birlik ve Kurumlarda istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla sivil memur alımı yapılacaktır.

  2. ALIM YAPILACAK SİVİL MEMUR KADROLARI:

  SINIFI UNVANI DERECESİ ALIM YAPILACAK SAYI CİNSİYETİ BAŞVURAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER ALINACAK İL/İLÇELER MERKEZİ SINAV NOTU
  THS Mühendis 8 1 B/E Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak. ANKARA KPSSP3 ASGARİ 50
  THS Mühendis 8 1 B/E Fakültelerin Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak. ANKARA KPSSP3 ASGARİ 50
  THS İstatistikçi 8 2 B/E Fakültelerin İstatistik bölümü mezunu olmak. ANKARA KPSSP25 ASGARİ 50
  THS İstatistikçi 8 1 E Fakültelerin İstatistik bölümü mezunu olmak, İngilizcede KPDS ’den En Az (D) almış olmak (ÜDS ve uluslararası geçerliliği olan diğer İngilizce sınav puanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan İngilizce KPDS sınavları için belirlenen eşdeğerliliğe ilişkin çizelgelere karşılık gelen puanlar kabul edilecektir.) veya 2010 yılı KPSS ingilizce dil testinden en az 36 doğru yapmış olmak. SAMSUN KPSSP25 ASGARİ 50
  SHS Psikolog/Rehber 8 1 B/E Fen Edebiyat veya Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji bölümü mezunu olmak. ANTALYA KPSSP3 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 1 B/E Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Yönetimi ve Teftişi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması dallarında yüksek lisans yapmış olmak. ANKARA KPSSP3 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 1 B/E Hukuk Fakültesi mezunu olmak, İngilizcede KPDS ’den En Az (C) almış olmak (ÜDS ve uluslararası geçerliliği olan diğer İngilizce sınav puanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan İngilizce KPDS sınavları için belirlenen eşdeğerliliğe ilişkin çizelgelere karşılık gelen puanlar kabul edilecektir.) veya 2010 yılı KPSS İngilizce dil testinden en az 42 doğru yapmış olmak. ANKARA KPSSP79 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 1 B/E Fakültelerin Maliye Bölümü mezunu olmak. ANKARA KPSSP24 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 3 B/E Fakültelerin Muhasebe/Muhasebe-Finansman bölümü mezunu olmak. ANKARA AMASRA MARMARİS KPSSP26 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 1 B/E Fakültelerin Halka İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu olmak. MERSİN KPSSP3 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 1 B/E Fakültelerin İşletme bölümü mezunu İngilizcede KPDS ’den En Az (C) almış olmak (ÜDS ve uluslararası geçerliliği olan diğer İngilizce sınav puanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan İngilizce KPDS sınavları için belirlenen eşdeğerliliğe ilişkin çizelgelere karşılık gelen puanlar kabul edilecektir.) veya 2010 yılı KPSS İngilizce dil testinden en az 42 doğru yapmış olmak. MERSİN KPSSP29 ASGARİ 50
  THS Teknisyen 12 1 E Meslek Liselerinin Bilgisayar Donanımı bölümü mezunu olmak. İZMİR KPSSP94 ASGARİ 70
  GİH Ambar Memuru 12 1 E Meslek Liselerinin Muhasebe bölümü mezunu olmak. İZMİR KPSSP94 ASGARİ 70
  TOPLAM KADRO SAYISI 16

  3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞART VE NİTELİKLER:

  a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara (A fıkrasının 6’ncı bendi hariç) sahip olmak.

  b. 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından lisans mezunları için belirtilen puan türünden en az 50 ve üzeri, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak ve sınava girildiği zamandaki tahsil seviyesini aşmamış (bir üst öğrenimi bitirmemiş) olmak.

  c. Başvuru tarihinin son günü 23 Mart 2011 itibariyle 19 yaşından gün almış, 35 yaşından gün almamış olmak. (24 Mart 1976 – 22 Mart 1993 tarihleri arasında doğmuş olanların müracaatları kabul edilecektir.)

  ç. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak. (Uzman Erbaş veya Uzman Jandarma olarak halen görev yapanların müracaatı kabul edilmeyecektir.)

  d. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini normal süresi içinde fiilen tamamlamış olmak. (1111 sayılı Askerlik Kanunun 10’uncu maddesinin 9’uncu fıkrası uyarınca askerlik hizmetinden muaf olanlar hariç)

  e. Kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

  f. Sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri Askeri Hastaneden Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Sivil Memur Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.

  4. BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

  a. Adaylar, 21-22-23 Mart 2011 tarihlerinde 09:00-12:30 – 13:30-16:30 saatleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak Nu.:10 Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen başvuracaklardır. Posta yolu ve diğer şekilde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

  b. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacak olup yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

  c. Aşağıda belirtilen belgeler adaylar tarafından eksiksiz olarak getirilecek, eksik belge ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Komutanlığımızca başvuru belgelerinin fotokopileri kullanılacak olup asılları kontrol edildikten sonra aynı gün adaylara iade edilecektir.

  (1) KPSS sonuç belgesi aslı ve fotokopisi, (Sonuç belgesi adresine ulaşmayanlar için bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.)

  (2) Son üç ay içerisinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf, (Fotokopi kabul edilmeyecektir.)

  (3) En son mezun olduğu okula ait diploma veya geçici mezuniyet belgesi (çıkış belgesi) aslı ve fotokopisi,

  (4) Öğrenim durumları belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurtdışında öğrenim görenler için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

  (5) Erkek adaylar için Askerlik Terhis Belgesi aslı ve fotokopisi,

  (6) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak kendisine ait adli sicil belgesi aslı ve fotokopisi (son üç ay içinde alınmış olması gerekir; kendisine ait sabıkası var ise mahkeme kararı eklenecektir),

  (7) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

  (8) Başvuruda bulunulacak unvan için yabancı dil sınav sonuç belgesinin (KPDS, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE) aslı ve fotokopisi,

  ç. Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibariyle KPDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.

  d. Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il/ilçe tercih edilecek, birden fazla unvan ve il/ilçe için tercihte bulunulmayacaktır.

  e. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 5 katı kadarı, uygulamalı sınav ve mülakata katılmaya hak kazanacak olup aday listeleri 01 Nisan 2011 tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığının http://www.sgk.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

  5. UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT TARİHLERİ:

  a. Uygulamalı sınav ve mülakat, 11-12-13-14 Nisan 2011 tarihlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı Bakanlıklar/ANKARA’da yapılacaktır.

  b. Adayların uygulamalı sınav ve mülakata tabi tutulacakları tarihler 01 Nisan 2011 tarihinde yapılacak duyuruda belirtilecektir.

  6. UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SONUÇLARI :

  a. Sınav sonuçları en geç 30 gün içinde Sahil Güvenlik Komutanlığının http://www.sgk.tsk.tr internet adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru adaylara tebliğ niteliğindedir. Adaylara ayrıca posta vb. yollarla tebligat yapılmayacak, sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

  b. İlan ile ilgili anlaşılmayan konular için 0 312 4164567 telefon numarası aranabilecektir.

  TÜM ADAYLARIN İLANI EKSİKSİZ OLARAK GÖREBİLMELERİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ http://www.sgk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNİ ZİYARET ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

   
 • haberturkx 00:24 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , ndan, , ,   

  Kırklareli Sinanlı Belediyesi İtfaiye eri Alım İlanı 

  KIRKLARELİ İLİ BABAESKİ İLÇESİ

  SİNANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

  SİNANLI Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartlara tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmenliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

  Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 1 Adet itfaiye Eri kadrosuna 2010 yılı kamu personeli seçme sınavına (KPSS) girmiş ve belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumu itibariyle ilan edilen sayının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

  Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Cinsiyet Öğrenim Durumu KPSS Taban Puanı KPSS Puan Türü
  İTFAİYE ERİ GİH 11 1 E/K M.Y.O. Teknik Programlar Bölümü Harita ve Kadastro Teknikeri Mezunu olmak 68 KPSSP93 2010

  İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

  İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartların yanı sıra;

  1) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

  2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak,

  3) İtfaiye eri sınavının yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

  -1-

  4) Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya muaf olmak,

  5) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

  BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

  Başvuru süresi 10/03/2011 tarihinde saat :09:30 ‘da başlayıp aynı gün mesai saati sonuna kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular ve nitelikleri uygun olmadığı tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

  BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

  1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş başvuru formu örneği belediyemizden temin edilecektir.)

  2) 2010 Yılı KPSSP93 sonuç belgesi,

  3) T.C. Kimlik No’lu Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı veya Noter tastiklisi gerekmektedir.)

  4) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (Aslı veya Noter tastiklisi gerekmektedir.)

  5) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

  6) Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı

  7) Adli Sicil Belgesi ,

  8) Görevini yapmaya engel olmadığına dair Devlet Hastanesinden alınmış Sağlık Raporu.

  9) İkametgah Belgesi .

  SINAV YERİ VE ZAMANI

  Sınav, KIRKLARELİ – BABAESKİ İlçesi SİNANLI Belediye Başkanlığı adresindeki Belediye Toplantı Salonunda 15/03/2011 Salı günü saat 11.00’da başlayacak olup dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır. Sınava çağırılacak adayların listesi Belediye İlan panosunda ilan edilecektir. Sınava girecek olan adaylar sınav giriş belgelerini sınav saatine kadar Belediyemizden temin edeceklerdir.

  Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü ALPULLU Sağlık Ocağından onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

  SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

  1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

  2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, itfaiye yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

  3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 70 puan almak gerekir.

  4)Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile ilan olunacaktır. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

  5)Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağırılır.

  SINAV KONULARI (MÜLAKAT)

  1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

  2) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi

  3) 657 sayılı Devlet Memurları kanunu

  4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

  5) Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi,

   
 • haberturkx 00:23 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , ndan, , , ,   

  Kırşehir SYDV Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

  KIRŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

  Kırşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 16/02/2011 tarih ve 7 sayılı kararı ile Vakfımızda “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esasları kapsamında, müracaatçı incelemeleri yapmak ve değerlendirmek üzere “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanı ile 1 (bir) adet personel istihdam edilecektir.

  1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

  A) GENEL ŞARTLAR

  1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

  3) Sınava son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak,

  4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği olmamak,

  5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

  B) ÖZEL ŞARTLAR

  1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

  2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) tarafından 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

  3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

  2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

  1) Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş, ikametgâh adresi ve iletişim bilgileri dilekçede yer alacaktır.)

  2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

  3) Nüfus cüzdanı sureti,

  4) 2010 yılı KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,

  5) 2 adet vesikalık fotoğraf,

  6) Askerlik terhis belgesi aslı veya tasdikli sureti/askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair belge (Erkek adaylar için)

  7) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,

  8) Sabıka kaydı,

  9) Varsa iş deneyim belgeleri,

  3- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

  1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgelerden; başvuru dilekçesi, diploma ya da geçici mezuniyet belgesi, sabıka kaydı ve 2010 yılı KPSS sonuç belgesi ile birlikte Kırşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Valilik Ek Hizmet Binası Zemin Kat No:1 KIRŞEHİR adresinde bulunan büromuza elden veya taahhütlü mektupla 28/02/2011 günü saat 17.00’a kadar başvuracaklardır.

  Bu tarihten sonra elden veya posta yoluyla Vakfa intikal eden başvurular değerlendirilmeyecektir. Yukarıda sayılan diğer belgeler, sınavı kazanan adaylardan istenecektir.

  2- 2010 yılı KPSSP3 puan türünden başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 4 aday mülakat sınavına çağrılacaktır.

  3- Mülakat sınavına çağırılacak adayların isim listesi kendilerine bildirilecek, ayrıca Kırşehir Valiliği Resmi İnternet sitesinden ve Valilik ilan panolarından da ilan edilecektir.

  4- Mülakat Sınavı, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından seçilen sınav komisyonu tarafından mülakat yöntemi ile Kırşehir Valiliğinde 03/03/2011 tarihinde Saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.

  5-Mülakat sınavında; alanında yüksek lisans yapmış olmak (10 puan), doktora yapmış olmak (20 puan), B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak (5 puan), sosyal projede çalışmış olmak (10 puan), üniversitelerin sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet veya çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olmak (15 puan), sınav komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere kendini ifade, sosyal diyalog ve iletişim becerisi (40 puan) kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır.

  Adaylar mülakat sırasında konuyla ilgili belgelerin aslı ya da noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

  6- Mülakat sınavı sonucu alınan not ile 2010 yılı KPSSP3 puan türünden alınan notun aritmetik ortalaması sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 (bir) aday asil 1 (bir) aday yedek tespit edilecektir.

  7- Belirlenen asil adaya belgelerini tamamlaması için 1 hafta süre verilecektir. Belirlenen süre içerisinde belgelerini tamamlayamayan adayın yerine yedek aday için işlemler başlatılacaktır.

  Kamuoyuna ilanen duyurulur

   
 • haberturkx 23:45 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , ndan, , , , , ,   

  Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

  Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

  Duyurulur.

  BOŞ KADRONUN

  BİRİMİ: ANABİLİM DALI: KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
  Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Araştırma Görevlisi Kadrosunda Öğretim Görevlisi 1 31 5 Akterya Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. KPDS veya ÜDS’den 70 yada eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak. 10.02.2011 24.02.2011 25.02.2011 28.02.2011 01.03.2011
   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç