Tagged: lisans Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

  • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
    Tags: fizi, , isi 1, , , lisans, , , pozisyonlar   

    Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

    CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

    Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine 5620 sayılı
    Kanun ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
    konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine
    göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek
    üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel
    alınacaktır.

    ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜNVAN1 ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

    Hemşire 20 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.

    Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak.

    Sağlık Fizikçisi 1 Fizik Bölümü veya Fizik Mühendisliği Lisans programından
    mezun olmak. Radyasyon Onkolojisi Fiziği konularında lisansüstü (bilim uzmanlığı)
    almış olmak. Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
    Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

    1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun
    48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

    2- 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.(Önlisans mezunları için
    KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanları esas alınacaktır)

    3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
    olmak.

    4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlik ilişkisi bulunmamak.

    5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
    maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
    aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
    veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
    hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
    bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
    edilemezler." hükmüne uygun olması

    Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai
    bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek başvuru formu
    ve istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere
    Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen
    müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar
    kabul edilmeyecektir. İstenilen Belgeler

    a) Öğrenim Belgesi

    b) 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

    c) Fotoğraf (1 adet)

    d) Erkek adaylardan askerlik durumunu gösterir belge.

    6- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isimleri
    başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde http://www.cumhuriyetedu.tr
    adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca
    tebligat yapılmayacaktır.

     

    Reklamlar
     
  • haberturkx 23:14 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
    Tags: , biyoloji, , , , lisans, , ,   

    Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

    T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

    2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

      Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 25 Subat 2011
      Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 3 01 Mart 2011
      Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
      Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
      Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 2 01 Mart 2011
      Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
      Bilgisayar Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
      Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora öğrencisi olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
      Matematik Bölümü Lisans mezunu olmak ve Matematik alanında yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç