Tagged: lan Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • haberturkx 00:40 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , lan, ordu, Pelitliyatak,   

  Ordu Pelitliyatak Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı   Reklamlar
   
 • haberturkx 00:40 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: afyonkarahisar, Üçkuyu, , kuyu, lan,   

  Afyonkarahisar Üçkuyu Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 


   
 • haberturkx 23:45 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , lan, , ,   

  Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

  Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

  1 – Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

  2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, Üniversite veya İleri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri,

  3 – Doçent Kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri,

  4 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine, kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri,

  5 – Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

  Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde istenilen belgelerle birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

  ÜNVANI PROFESÖR DOÇENT YRD. DOÇ. AÇIKLAMALAR
  BİRİMİ ANABİLİM DALI DRC. ADET DRC. ADET DRC. ADET  
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama     3 – 1  
  Üretim Yönetimi ve Pazarlama     4 – 1  
  İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji     3 – 1  
  Mühendislik Fakültesi Teknoloji Fakültesi Çevre Bilimleri 1 – 1      
  Yazılım Mühendisliği   1 – 1    
  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları   1 – 1    
  Radyoloji   1 – 1    
  Tıbbi Biyoloji     3 – 1  
  TOPLAM 1 3 4  
   
 • haberturkx 23:45 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , lan, , ,   

  Akdeniz SYDV Muhasebeci Alım İlanı 

  AKDENİZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM İLANI

  Akdeniz İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 13/01/2011 tarih ve 2011/01 sayılı kararı ile Vakfımızda “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar“ı kapsamında, “Muhasebe Görevlisi” ünvanı ile 1 muhasebe uzmanı personel istihdam edilecektir.

  1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

  İşin süresi :Daimi (2 ay deneme süreli)

  İstenilen işgücü sayısı :1(bir)

  Meslek :Muhasebeci

  2- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

  A) GENEL ŞARTLAR

  1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

  3) Sınava son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

  4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak,

  5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

  7) 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

  8)-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

  9) Adli sicil kaydı bulunmamak.

  B) ÖZEL ŞARTLAR

  1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren işletme, iktisat,Kamu yönetimi muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak,

  2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

  3) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak. İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b.) kullanabiliyor olmak.

  4) Muhasebecilikte deneyim sahibi olmak (En az 1 yıl bir işyerinde muhasebe işlerini yapmış olmak)

  5) Sınava son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak

  6) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak

  7) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak

  8) Sınavlarda başarılı sayılırsa Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

  3- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

  1) Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş, ikametgah adresi ve iletişim bilgileri dilekçede yer alacaktır.)

  2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

  3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  4) 2010 yılı KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,

  5) Varsa sürücü belgesi fotokopisi

  6) 2 adet vesikalık fotoğraf,

  7) Askerlik terhis belgesi aslı veya tasdikli sureti.(Erkek adaylar için)

  8) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,

  9) Sabıka kaydı,

  10) İş deneyim belgeleri,

  4- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

  1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgelerden; başvuru dilekçesi, diploma ya da geçici mezuniyet belgesi, sabıka kaydı ve 2010 yılı KPSS sonuç belgesi ile birlikte Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna (Yeni Mahalle Uray Caddesi Adliye Binası Karşısı No:8/A MERSİN) elden veya taahhütlü mektupla 21/02/2011 günü saat 14.00’a kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra elden veya posta yoluyla Vakfa intikal eden başvurular değerlendirilmeyecektir. Bu tarihten sonra yada eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Yukarıda sayılan diğer belgeler sınavı kazanan adaylardan istenecektir.

  2- 2010 yılı KPSSP3 puan türünden başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır.

  3- Mülakat sınavına çağırılacak adayların isim listesi 22/02/2011 tarihinde Akdeniz Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (www.akdeniz.gov.tr) ilan edilecektir.

  4- Sınav, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından seçilen sınav komisyonu tarafından mülakat yöntemi ile Akdeniz Kaymakamlığında (Kuvayi Milliye cad. Gökdelen iş merkezi kat:4 Akdeniz/MERSİN) 23/02/2011 tarihinde Saat 14.00 da mülakat gerçekleştirilecektir.

  5-Mülakat sınavında;E ya da B sınıfi sürücü belgesi sahibi olmak (5 puan), sosyal projede çalışmış olmak (5 puan), kendini ifade, sosyal diyalog ve iletişim becerisi (50 puan) ve deneyim (40 puan) kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. Adaylar mülakat sırasında konuyla ilgili belgelerin aslı ya da noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

  6- Mülakat sınavı sonucu alınan notun %60’ı ile 2010 yılı KPSSP3 puan türünden alınan notun %40’ının aritmetik ortalaması sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek muhasebe uzmanı aday tespit edilecektir.

  7- İşe alınacak personele Fon Kurulunun 22/03/2007 tarihli ve 2007/2 sayılı Kararının 11 inci maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen taban ve tavan ücret arasında Mütevelli Heyet kararıyla belirlenecek tutar verilecektir.(4 yıllık fakülte mezunları için:Taban 1356 – Tavan 1680 TL )

  Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

  Yeni Mah.Uray Cad.Adliye Binası Krş.No:8/A Akdeniz/MERSİN

  Telefon -faks :(324) 239 38 06 -07

   
 • haberturkx 23:09 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: Genel, , , lan, ,   

  Jandarma Genel Komutanlığı Sözlemeli Subay Alım İlanı 

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç