Tagged: lacak Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , kadar, lacak, , , namik kemal, , ,   

  Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

  NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

  Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 8 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

  ÜNVANI ÖĞRENİM0 POZİSYON TOPLAM HİZMET SÜRESİ VE SÖZLEŞME TAVAN ÜCRET (BRÜT) ARANAN NİTELİKLER
  Hemşire Sağlık Yüksekokulları, Sağlık Bilimleri Fakültesi, (Hemşirelik Bölümü) ya da Hemşirelik Yüksekokulu Mezunu olmak (Lisans) 6 Lisans Mezunları için: a) 5 yıldan az olanlar 1.565 TL b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.586 TL c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 1.621 TL d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 1.670 TL e) 20 yıldan fazla olanlar 1.734 TL En az 3 (üç) ay süre ile yoğun bakım tecrübesine sahip olmak. (3 kişi) (Belgelendirmek Kaydıyla.) …………………………………
  Sağlık Teknikeri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Teknikeri programı mezunu olmak. (Önlisans) 2 Önlisans Mezunları için: a) 5 yıldan az olanlar 1.486 TL b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.500 TL c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 1.532 TL d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 1.579 TL e) 20 yıldan fazla olanlar 1.642 TL Çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi çekim deneyimine sahip olmak (Belgelendirmek Kaydıyla.) –

  NOT:Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

  Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

  I-GENEL ŞARTLAR:

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

  d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

  f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler

  g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

  II-BAŞVURU ŞEKLİ:

  Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.nku.edu.tr. web adresinde yayınlanacaktır. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.nku.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

  KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi http://www.nku.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Her kadrosunun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlanarak Namık Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

  IV-İSTENEN BELGELER:

  — Nüfus Cüzdan fotokopisi.

  — Lisans Mezunları için 2010 yılı KPSSP3 (B) grubu, Önlisans Mezunları için 2010 yılı KPSSP93 (B) grubu

  —Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

  —İş deneyimini gösterir belge.

  —Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.

  —2 adet Fotoğraf.

  Adres:Namık Kemal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /Değirmenaltı Yerleşkesi /TEKİRDAĞ

  Tel: 0282 293 38 66-67-68- (Dahili 218-132)

  0282 293 38 87

  BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ : 18.03.2011

  SON BAŞVURU TARİHİ : 01.04.2011

  Başvuru Formuna Ulaşmak
  İçin Tıklayınız.

  Reklamlar
   
 • haberturkx 00:36 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: eserleri, lacak, , ,   

  Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

  Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

  Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

  Profesörlük, doçentlik ve yardımcı doçentlik kadrosuna başvuracakların;

  Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

  Dosya içeriği;

  – Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

  – Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

  – Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

  – Özgeçmiş

  – Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

  – TC Kimlik No

  – Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

  (Profesör kadrosuna başvuranlar 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

  1 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sona erecektir.

  2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  3 – Ön incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayıp, başvuru belgeleri iade edilecektir.

  Not:İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

  FAKÜLTE/ANABİLİM DALI UNVANI ADET AÇIKLAMA
  DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ      
  Felsefe Tarihi ABD PROFESÖR 1  
  Sistematik Fels .ve Mantık ABD PROFESÖR 1  
  Güney-Batı Türk Leh.ve Edb .ABD DOÇENT 1 Doktorasını Azerbaycan Edebiyatı alanında yapmış olma şartı aranacaktır.
  Sanat Tarihi Bölümü PROFESÖR 1  
  Yakınçağ Tarihi ABD DOÇENT 1  
  Urdu Dili ve Edb . ABD DOÇENT 1  
  Dramatik Yazarlık ASD DOÇENT 1  
  Güney-Doğu Türk Leh.ve Edb .ABD DOÇENT 1 Doktorasını Özbek Türkçesi alanında yapmış olma şartı aranacaktır.
  Bilgi ve Belge Yön.Bölümü DOÇENT 1  
  DİŞ HEKİMLİĞİ FAK.      
  Ağız, Diş ve Çene Cer. ABD PROFESÖR 1  
  Endodonti ABD PROFESÖR 1  
  Temel Bilimler Bölümü YRD.DOÇ. 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olma ve bel omurları ile çalışmış olma şartı aranacaktır.
  FEN FAKÜLTESİ      
  Genel Astronomi ABD PROFESÖR 1  
  Zooloji ABD PROFESÖR 1 Diyabet Sitolojisi konusunda çalışmalar yapmış olma şartı aranacaktır.
  Moleküler Biyoloji ABD PROFESÖR 1 Memeli Hayvanların Moleküler Sistematiği konusunda çalışmalar yapmış olma şartı aranacaktır.
  Risk Analizi ABD DOÇENT 1  
  Analitik Kimya ABD PROFESÖR 1  
  Fonksiyonel Analiz ABD DOÇENT 1  
  Topoloji ABD DOÇENT 1  
  HUKUK FAKÜLTESİ   1  
  Anayasa Hukuku ABD DOÇENT 1  
  İLAHİYAT FAKÜLTESİ      
  İslam Hukuku ABD DOÇENT 1  
  İslam Felsefesi ABD DOÇENT 1  
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ      
  Bilgisayar Bilimleri ABD PROFESÖR 1  
  Devreler ve Sistemler ABD PROFESÖR 1  
  Gıda Mühendisliği ABD PROFESÖR 1 Et Teknolojisi dalında uzman olma ve bu alanda yayın yapmış olma şartı aranacaktır.
  Gıda Mühendisliği ABD PROFESÖR 1 Çay Teknolojisi dalında uzman olma ve bu alanda yayın yapmış olma şartı aranacaktır.
  Temel İşlemler ABD PROFESÖR 1 Proses Kontrol alanında uzman olma ve bu alanda yayın yapmış olma şartı aranacaktır.
  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ      
  Çocuk Gelişimi ABD DOÇENT 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalında doktora yapmış olma, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel alanında Doçent unvanı almış olma ve ilgili alanda en az 5 yıldır çalışıyor olma şartı aranacaktır.
  SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ      
  Yönetim ve Çalışma Sos.ABD PROFESÖR 1  
  Yönetim Bilimleri ABD PROFESÖR 1  
  Kentleşme ve Çevre Sor. ABD PROFESÖR 1  
  TIP FAKÜLTESİ      
  Çocuk Sağlığı ve Hast .ABD PROFESÖR 4 Biri Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı için, biri Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı için, biri Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı için, biri Neonatoloji Bilim Dalı için alınacaktır.
  Çocuk Sağlığı ve Hast .ABD DOÇENT 1 Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı için alınacaktır.
  Kalp ve Damar Cerrahisi ABD PROFESÖR 2  
  Göğüs Hastalıkları ABD PROFESÖR 1  
  Halk Sağlığı ABD PROFESÖR 1  
  İç Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Geriatri Bilim Dalı için alınacaktır.
  Çocuk Cerrahisi ABD PROFESÖR 1  
  ZİRAAT FAKÜLTESİ      
  Bahçe Bitkileri ABD PROFESÖR 1 Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı alanında çalıştırılmak üzere alınacaktır.
  Bahçe Bitkileri ABD YRD.DOÇ. 1 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı alanında doktora yapmış olma şartı aranacaktır.
  Peyzaj Mimarlığı ABD PROFESÖR 1  
  Tarım Palitikası ve Yayım ABD PROFESÖR 2  
  HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOÇENT 1  
  HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ YRD.DOÇ. 1 Biyokimya alanında doktoralı ve Biyoloji Bölümü mezunu olma şartı aranacaktır.
  KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU PROFESÖR 1 Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında doktoralı Veteriner Hekim olma şartı aranacaktır.
   
 • haberturkx 00:36 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , diyetisyen, fizyoterapist, kazai, lacak, ndirmek, nternet, , , www   

  SHÇEK, Sözleşmeli Personel Alım İlanı (1394 kişi) 

  T.C. BAŞBAKANLIK

  SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek Madde 2 nin (c) bendi ile Ek Madde 5’e göre Mütercim, Sosyolog, Çocuk Eğiticisi,Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarından lisans düzeyleri için KPSSP3, önlisans düzeyleri için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyleri için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınavı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre, aynı esasların Ek Madde 2 nin (b) bendi kapsamında Mühendis pozisyonları için KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuzca yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel alınacaktır.

  1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER VE POZİSYONLAR:

  A) GENEL ŞARTLAR

  1) Türk vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

  2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

  3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

  5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı alınmayacaktır.

  7) Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli programdan mezun olmak.

  8) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak.

  9) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı almıyor olmak.

  B) POZİSYON VE ÜCRETLER:

  1) Pozisyon sayıları ve sözleşme brüt ücretleri: SHÇEK Genel Müdürlüğü
  internet adresinde (www.shcek.gov.tr) “Ek
  I Sayılı Liste”
  olarak yayımlanacaktır.

  2) Pozisyonların il dağılımı: SHÇEK Genel Müdürlüğü internet adresinde
  (www.shcek.gov.tr) “Ek
  II Sayılı Liste”
  olarak yayımlanacaktır.

  C) YAPILACAK SINAVLAR VE ÖZEL ŞARTLAR:

  1) Mütercim Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  2) Çocuk Eğiticisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
  adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  3) Sosyolog Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
  adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  4) Sosyal Çalışmacı Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
  adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  5) Psikolog Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
  adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  6) Fizyoterapist Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
  adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  7) Çocuk Gelişimcisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
  adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  8) Diyetisyen Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
  adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  9) Hemşire Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
  adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  10) Sağlık Memuru Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
  adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  11) Öğretmen Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
  adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  12) Din Görevlisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
  adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  13) Mühendis : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
  adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  2- BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

  A) BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

  1) Başvuru Tarihi: 14/03/2011 – 23/03/2011 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

  Başvuru 23/03/2011 tarihi saat 17.00’da sona erecektir.

  2) Başvuru Yeri: Kurumumuz internet sitesinde (www.shcek.gov.tr) yayımlanan
  başvuru
  formu
  nun
  çıktısı alınarak doldurulduktan sonra İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden
  herhangi birine müracaat edilecektir. Birden fazla İl Müdürlüğüne ve birden
  fazla unvan için başvuru yapılmayacaktır.

  B) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

  1) Başvuru Talep Formu, (İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince sistemden alınacaktır.)

  2) Öğrenim belge fotokopisi,

  3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  4) KPSS sonuç belgesi,

  5) Adli sicil kaydı bulunanlardan “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin mahkeme kararı.

  Adaylar belgelerin asılları veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. İl Müdürlüklerinde görevli personelce belgelerin birer örnekleri onaylanarak teslim alındıktan sonra asılları adaylara geri verilecektir.

  C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

  1. Mütercim, Çocuk Eğiticisi, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarına başvuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanı esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, eşit puan almış adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

  2. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihi ve yeri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.shcek.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

  3. Sözlü sınavında 100 tam puan üzerinden puan verilecektir. Sözlü sınavına katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

  4. Başarı puanı KPSS (B) grubu puanının %40’ı sözlü sınav puanının %60’ı esas alınarak belirlenecektir.

  5. Sınav sonucu bir sonraki sınav yapılıncaya kadar geçerlidir.

  6. Atamalar; Başarı Puanı esas alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

  7. Adaylar en fazla 10 il tercihinde bulunabilecektir.

  Ayrıca adaylar tercihler dışında;

  “a)Tercihlerime yerleştirilememem halinde tercih harici atamayı kabul ediyorum.

  b)Tercih harici atamayı kabul etmiyorum”

  Seçeneklerinden birini zorunlu olarak seçmesi gerekmektedir. Tercihlerine yerleşemeyen ve tercih dışı seçenek olarak (a) “Tercihlerime yerleştirilememem halinde tercih harici atamayı kabul ediyorum” seçeneği işaretlenmiş ise atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması iptal edilen adayların yerine veya herhangi bir nedenle atama yapılamadığı için boş kalan pozisyonlara puan sıralaması ve kurumsal ihtiyaca göre resen atama yapılacaktır. (b) “Tercih harici atamayı kabul etmiyorum” seçeneği işaretlenmiş ise boş kalan pozisyonlar için ilgili aday tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır.

  8. Mühendis pozisyonuna başvuru yapacak adaylardan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak suretiyle boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmesi yapılacaktır.

  9. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

  D) TEBLİGAT :

  Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (www.shcek.gov.tr) internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  E) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :

  1) Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış)

  2) Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.

  3) Askerlik Durum Belgesi.

  4) 6 Adet Fotoğraf.(mevzuata uygun yeni çekilmiş)

  5) Sabıka Kaydı. (cumhuriyet savcılığından yeni tarihli)

  6) Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

  7) Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge

  8) Mal Bildirimi Formu.(www.shcek.gov.tr adresinden temin edilerek arkalı önlü tek sayfa)

  9) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi(www.shcek.gov.tr adresinden temin edilecektir).

  İLAN OLUNUR

   
 • haberturkx 00:29 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , lacak, ,   

  Sahil Güvenlik Komutanlığı sivil memur alım ilanı 

  SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

  SİVİL MEMUR ALINACAKTIR.

  1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı Birlik ve Kurumlarda istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla sivil memur alımı yapılacaktır.

  2. ALIM YAPILACAK SİVİL MEMUR KADROLARI:

  SINIFI UNVANI DERECESİ ALIM YAPILACAK SAYI CİNSİYETİ BAŞVURAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER ALINACAK İL/İLÇELER MERKEZİ SINAV NOTU
  THS Mühendis 8 1 B/E Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak. ANKARA KPSSP3 ASGARİ 50
  THS Mühendis 8 1 B/E Fakültelerin Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak. ANKARA KPSSP3 ASGARİ 50
  THS İstatistikçi 8 2 B/E Fakültelerin İstatistik bölümü mezunu olmak. ANKARA KPSSP25 ASGARİ 50
  THS İstatistikçi 8 1 E Fakültelerin İstatistik bölümü mezunu olmak, İngilizcede KPDS ’den En Az (D) almış olmak (ÜDS ve uluslararası geçerliliği olan diğer İngilizce sınav puanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan İngilizce KPDS sınavları için belirlenen eşdeğerliliğe ilişkin çizelgelere karşılık gelen puanlar kabul edilecektir.) veya 2010 yılı KPSS ingilizce dil testinden en az 36 doğru yapmış olmak. SAMSUN KPSSP25 ASGARİ 50
  SHS Psikolog/Rehber 8 1 B/E Fen Edebiyat veya Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji bölümü mezunu olmak. ANTALYA KPSSP3 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 1 B/E Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Yönetimi ve Teftişi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması dallarında yüksek lisans yapmış olmak. ANKARA KPSSP3 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 1 B/E Hukuk Fakültesi mezunu olmak, İngilizcede KPDS ’den En Az (C) almış olmak (ÜDS ve uluslararası geçerliliği olan diğer İngilizce sınav puanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan İngilizce KPDS sınavları için belirlenen eşdeğerliliğe ilişkin çizelgelere karşılık gelen puanlar kabul edilecektir.) veya 2010 yılı KPSS İngilizce dil testinden en az 42 doğru yapmış olmak. ANKARA KPSSP79 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 1 B/E Fakültelerin Maliye Bölümü mezunu olmak. ANKARA KPSSP24 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 3 B/E Fakültelerin Muhasebe/Muhasebe-Finansman bölümü mezunu olmak. ANKARA AMASRA MARMARİS KPSSP26 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 1 B/E Fakültelerin Halka İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu olmak. MERSİN KPSSP3 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 1 B/E Fakültelerin İşletme bölümü mezunu İngilizcede KPDS ’den En Az (C) almış olmak (ÜDS ve uluslararası geçerliliği olan diğer İngilizce sınav puanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan İngilizce KPDS sınavları için belirlenen eşdeğerliliğe ilişkin çizelgelere karşılık gelen puanlar kabul edilecektir.) veya 2010 yılı KPSS İngilizce dil testinden en az 42 doğru yapmış olmak. MERSİN KPSSP29 ASGARİ 50
  THS Teknisyen 12 1 E Meslek Liselerinin Bilgisayar Donanımı bölümü mezunu olmak. İZMİR KPSSP94 ASGARİ 70
  GİH Ambar Memuru 12 1 E Meslek Liselerinin Muhasebe bölümü mezunu olmak. İZMİR KPSSP94 ASGARİ 70
  TOPLAM KADRO SAYISI 16

  3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞART VE NİTELİKLER:

  a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara (A fıkrasının 6’ncı bendi hariç) sahip olmak.

  b. 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından lisans mezunları için belirtilen puan türünden en az 50 ve üzeri, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak ve sınava girildiği zamandaki tahsil seviyesini aşmamış (bir üst öğrenimi bitirmemiş) olmak.

  c. Başvuru tarihinin son günü 23 Mart 2011 itibariyle 19 yaşından gün almış, 35 yaşından gün almamış olmak. (24 Mart 1976 – 22 Mart 1993 tarihleri arasında doğmuş olanların müracaatları kabul edilecektir.)

  ç. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak. (Uzman Erbaş veya Uzman Jandarma olarak halen görev yapanların müracaatı kabul edilmeyecektir.)

  d. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini normal süresi içinde fiilen tamamlamış olmak. (1111 sayılı Askerlik Kanunun 10’uncu maddesinin 9’uncu fıkrası uyarınca askerlik hizmetinden muaf olanlar hariç)

  e. Kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

  f. Sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri Askeri Hastaneden Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Sivil Memur Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.

  4. BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

  a. Adaylar, 21-22-23 Mart 2011 tarihlerinde 09:00-12:30 – 13:30-16:30 saatleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak Nu.:10 Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen başvuracaklardır. Posta yolu ve diğer şekilde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

  b. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacak olup yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

  c. Aşağıda belirtilen belgeler adaylar tarafından eksiksiz olarak getirilecek, eksik belge ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Komutanlığımızca başvuru belgelerinin fotokopileri kullanılacak olup asılları kontrol edildikten sonra aynı gün adaylara iade edilecektir.

  (1) KPSS sonuç belgesi aslı ve fotokopisi, (Sonuç belgesi adresine ulaşmayanlar için bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.)

  (2) Son üç ay içerisinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf, (Fotokopi kabul edilmeyecektir.)

  (3) En son mezun olduğu okula ait diploma veya geçici mezuniyet belgesi (çıkış belgesi) aslı ve fotokopisi,

  (4) Öğrenim durumları belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurtdışında öğrenim görenler için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

  (5) Erkek adaylar için Askerlik Terhis Belgesi aslı ve fotokopisi,

  (6) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak kendisine ait adli sicil belgesi aslı ve fotokopisi (son üç ay içinde alınmış olması gerekir; kendisine ait sabıkası var ise mahkeme kararı eklenecektir),

  (7) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

  (8) Başvuruda bulunulacak unvan için yabancı dil sınav sonuç belgesinin (KPDS, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE) aslı ve fotokopisi,

  ç. Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibariyle KPDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.

  d. Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il/ilçe tercih edilecek, birden fazla unvan ve il/ilçe için tercihte bulunulmayacaktır.

  e. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 5 katı kadarı, uygulamalı sınav ve mülakata katılmaya hak kazanacak olup aday listeleri 01 Nisan 2011 tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığının http://www.sgk.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

  5. UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT TARİHLERİ:

  a. Uygulamalı sınav ve mülakat, 11-12-13-14 Nisan 2011 tarihlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı Bakanlıklar/ANKARA’da yapılacaktır.

  b. Adayların uygulamalı sınav ve mülakata tabi tutulacakları tarihler 01 Nisan 2011 tarihinde yapılacak duyuruda belirtilecektir.

  6. UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SONUÇLARI :

  a. Sınav sonuçları en geç 30 gün içinde Sahil Güvenlik Komutanlığının http://www.sgk.tsk.tr internet adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru adaylara tebliğ niteliğindedir. Adaylara ayrıca posta vb. yollarla tebligat yapılmayacak, sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

  b. İlan ile ilgili anlaşılmayan konular için 0 312 4164567 telefon numarası aranabilecektir.

  TÜM ADAYLARIN İLANI EKSİKSİZ OLARAK GÖREBİLMELERİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ http://www.sgk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNİ ZİYARET ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

   
 • haberturkx 23:45 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , lacak, , , Otomatik   

  Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

  REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

  Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

  Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar dilekçelerinde ( http://www.gumushane.edu.tr/dosya/ogretim_uyesi_basvuru.doc ) başvurdukları anabilim dalını ve sınava girecekleri yabancı dili belirterek (Yabancı Dil Başarı Belgesi olanlar ekleyeceklerdir.) ekinde, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma ( lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.( Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

  Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Gümüşhane Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Yabancı dil Sınav yeri ve tarihleri daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

  Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

  İlgililere duyurulur.

  BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO DER. KADRO ADEDİ AÇIKLAMA
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik ABD Yrd.Doç.Dr. 5 1 Alanında doktora yapmış olmak.
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik ABD Yrd.Doç.Dr. 5 1 Alanında doktora yapmış olmak.
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi ABD Yrd.Doç.Dr. 4 1 Alanında doktora yapmış olmak.
  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Turizm Rehberliği Bölümü   Yrd.Doç.Dr. 5 1 İngilizce alanında doktora yapmış olmak.
  GÜMÜŞHANE MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı Yrd.Doç.Dr. 5 1 Tarla Bitkileri alanında doktora yapmış olmak.
  GÜMÜŞHANE MYO Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Yrd.Doç.Dr. 5 1  
   
 • haberturkx 23:20 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: Abant, atamalar, Baysal, , birim, dallar, , , lacak,   

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

  Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

  Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

  ilan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

  BİRİMİ ANABİLİM DALI/ALANI UNVANI DER ADET AÇİKLAMA

  Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Yrd. Doç. 5 1 Güzel Sanatlar Fakültelerinin
  seramik bölümünden lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik derecesi almış
  olmak.

   
 • haberturkx 23:15 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , beyan, , kompozisyon, lacak   

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 

  T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

  MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI

  GİRİŞ SINAVI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 16-17/04/2011 tarihlerinde Ankara’da, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

  1) SINAVA KATILMA KOŞULLARI

  a) ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 (A grubu ve öğretmenlik), 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 38 Bölümünden 80 ve üzeri puan almış olmak (Başvurulardan en yüksek puan alan 260 kişiye sınava giriş belgesi verilecek olup eşit puan almaları nedeniyle 260. sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

  b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde sayılan nitelikleri taşımak,

  c) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurtiçi veya Yurtdışındaki Fakülte ve Yüksek Okullardan birini bitirmiş olmak,

  d) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak (Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı.),

  e) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

  f) Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı),

  g) Sabıka kaydı bulunmamak (Sabıka kaydının olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı),

  h) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,

  ı) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 tarihinden sonra doğmuş olmak),

  i) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru formu ile istenilen diğer belge ve bilgileri Kurul Başkanlığına vermiş bulunmak,

  2) SINAV KONULARI

  Yazılı sınavlar, Ekonomi, Hukuk, Maliye, Muhasebe, Yabancı Dil ve Kompozisyon konularında yapılacaktır.

  Yazılı Sınavda başarı gösterenler, kendilerine bildirilecek tarihlerde Ankara’da sözlü sınava alınacaklardır.

  3) SON BAŞVURU TARİHİ

  Sınavlara katılabilmek için isteklilerin, başvuru formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 18/03/2011 günü mesai bitimine kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, İnönü Bulvarı, No: 27 E Blok Kat:1 Bahçelievler/ANKARA adresine, elden veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile müracaatlarda başvurunun, 18/03/2011 günü mesai bitimine kadar Başkanlığa ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

  Sınava giriş şartlarına ve konularına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren başvuru formu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan veya http://www.enerji.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 23/03/2011 tarihine kadar Bakanlığımızın yukarıda belirtilen internet adresinden ilan edilecek, sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren “Sınav Giriş Belgesi”, Teftiş Kurulu Başkanlığınca elden verilecektir.

  Ayrıca, Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi 0.312.215 84 00 numaralı telefondan alınabilir.

  İlan olunur.

  ASKERLİK
  DURUMU BEYAN FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

  SAĞLIK
  DURUMU BEYAN FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

  SABIKA
  DURUMU BEYAN FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

  SINAV
  EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

   
 • haberturkx 23:14 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: Gazi, , Kanunun, lacak, , , , , Yap,   

  Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

  Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Üniversite Hastanesi Başhekimliğinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 30 sözleşmeli personel alınacaktır.

  ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
  Hemşire 30 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Programından Mezun Olmak.

  NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içersinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

  Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

  I-GENEL ŞARTLAR:

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

  d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

  1- Lisans mezunları için 2010 KPSS B Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

  2- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

  3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

  BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

  II-BAŞVURU TARİHİ: 14.02.2011 – 28.02.2011 tarihleri arası

  III-BAŞVURU ŞEKLİ:

  Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemizin http://www.gazi.edu.tr sitesinde hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra internet ortamında göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  VI-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

  KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç) gün içerisinde http://www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

  Adres:Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA

  Tel: 0312–202 24 08–09–10–11–12

   
 • haberturkx 23:09 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , , lacak, ,   

  Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

  A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

  Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 4 katı aday arasından, 2010-KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 16 adet çözümleyici ve 1 adet programcı pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

  I-BAŞVURU ŞARTLARI;

  A-GENEL ŞARTLAR;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

  b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek. (Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya İELTS sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

  c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

  Ayrıca;

  Çözümleyici pozisyonu için;

  a) En az lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak,

  b) 2010- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

  c) Java programlama dili ile birlikte diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek,

  d) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalıştığını belgelemek.

  (*)Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

  Programcı pozisyonu için;

  a) En az ön lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak,

  b) Ön lisans mezunları için 2010-KPSSP93 puan türünden, lisans mezunları için 2010-KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

  (*)Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli (programcı) olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde bilişim personeli (programcı) geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

  B-ÖZEL ŞARTLAR;

  Çözümleyici (1. Grup) (11 kişi), Programcı (1 kişi):

  a) J2EE platformunda uygulama geliştirmiş olmak,

  b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,

  c) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan PL/SQL bilgisine sahip olmak,

  d) ORM (Object-relational mapping) araçları kullanılarak proje gerçekleştirmiş olmak,

  e) a,b,c ve d maddelerinde sayılan alanlarda 1 yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

  f) Tercihan üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

  Çözümleyici (2. Grup) (5 kişi):

  a) UNIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak (tercihan Redhat Certified Engineer veya IBM Certified System Administrator sertifikasına sahibi olmak), (1 kişi)

  b) Network bilgisine ve CCNA sertifikasına sahip olmak, (tercihan CCNP, CCSP sertifikasına sahip olmak) (1 kişi)

  c) Yüksek ölçekleri disk sistemleri ve SAN sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak (1 kişi)

  d) MS İşletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihan MCSE sertifikasına, PERL veya VBScript programlaması hakkında bilgi sahibi olmak) (1 kişi)

  e) Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olmak, tercihan CCSA (Check Point Certified Security Administrator) sertifikasına sahip olmak, (1 kişi)

  f) a,b,c,d ve e maddelerinde sayılan alanlarla ilgili 1 yıl çalışmış olmak,

  g) Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren; Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Fen Edebiyat Fakültelerin Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

  Şartları aranmaktadır.

  II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

  1) 2010-KPSS sonuç belgesi,

  2) Başvuru formu, (Başvuru Formu İçin Tıklayınız.)

  3) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanabilecektir.)

  4) Her pozisyon için aranılan niteliklere dair belgeler,.

  5) Fotoğraflı öz geçmiş,

  Bakanlığımızın http://www.adalet.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, formda belirtilen belgelerle beraber başvuruların 11/02/2011 tarihinden en geç 22/02/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

  III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI;

  Başvuru sonuçları, 2010-KPSS puan sırasına göre http://www.adalet.gov.tr sitesinde 01/03/2011 tarihinde ilân edilecektir.

  IV- SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ;

  Sözlü sınav 03/03/2011 tarihinde, İstanbul Yolu 13. km Hava Müzesi Karşısı Şaşmaz – Yenimahalle /ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası Toplantı Salonunda saat 10.00 da yapılacaktır. Sözlü sınav sonuçları http://www.adalet.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

  V-SÖZLÜ SINAVIN KONULARI;

  A- Çözümleyici (1.Grup) ve Programcı:

  1. Java ve Nesne tabanlı program analiz ve tasarım,

  2. Oracle Veri Tabanı,

  3. SQL,

  4. Tercihan aranan özelliklere sahip olanlar için ilgili olan konu ve ilanda belirtilen diğer hususlar.

  B- Çözümleyici 2.Grup:

  1. Unix/Linux İşletim Sistemleri,

  2. Network Bilgisi,

  3. Disk Sistemleri ve SAN,

  4. MS İşletim Sistemleri ve Etki Alanı,

  5. Güvenlik sistemleri, (IPS, IDS, Firewall)

  6. Tercihan aranan özelliklere sahip olanlar için ilgili olan konu ve ilanda belirtilen diğer hususlar.

   

   

   
 • haberturkx 23:09 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , lacak, , , ,   

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

  T.C. ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  I- Üniversitemizde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak 28/06/2007 tarih ve 2007/12251 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle Üniversitemiz tarafından yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 3 adet Programcı, 1 adet İnşaat Mühendisi ve 2 adet Büro Personeli alınacaktır.

  I.I-BAŞVURU ŞARTLARI;

  BİLTİR Merkezinde görevlendirilecek 2 adet Programcı :

  GENEL ŞARTLAR;

  a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  b)2010-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

  c)İngilizce dil bilgisi olarak en az D düzeyi İngilizce dil bilgisi gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce Dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (ya da geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS Akademik sınavından her bölümden en az 6 almış olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamış oldukları kabul edilir.

  ÖZEL ŞARTLAR;

  Programcı (1)

  a)4 yıl süreli eğitim veren Mühendislik Fakültelerinin birinden mezun olmak, veya bu bölümlerde yüksek lisans , doktora yapmış ya da yapıyor olmak.

  b)Pro/Engineer Wildfire, CATIA, UNIGRAPHICS gibi CAD/CAM yazılımlarını kullanabilmek.

  c)Bilgisayar donanımı, web tasarımı, back-up, network, program kurulumu ve güncellenmesi, işletim sistemi kurulumu ve güncellenmesi konularında bilgi sahibi olmak.

  d)Tercihen LS DYNA, ABAQUS, ANSYS, MSC MARC,NASTRAN gibi mühendislik analiz yazılımlarını kullanabilmek.

  e)Kendini geliştirmeye ve yeni konularda çalışmaya istekli olmak.

  f)Tercihen Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

  Programcı (2)

  a)4 yıl süreli eğitim veren Mühendislik Fakültelerinin birinden mezun olmak, veya bu bölümlerde yüksek lisans , doktora yapmış ya da yapıyor olmak.

  b)Pro/Engineer Wildfire, CATIA, UNIGRAPHICS gibi CAD/CAM yazılımlarını kullanabilmek.

  c) LS DYNA, ABAQUS, ANSYS, MSC MARC, NASTRAN gibi mühendislik analiz yazılımlarını kullanabilmek.

  d)Tercihen daha önce Taşıt Güvenliğine yönelik test alanlarında çalışmış olmak.

  e)Tercihen Veri toplama sistemleri ve sensörler hakkında bilgi sahibi olmak.

  f)Tercihen Yüksek hızlı kameralar hakkında bilgi sahibi olmak.

  g)Kendini geliştirmeye ve yeni konularda çalışmaya istekli olmak.

  h)Tercihen Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

  Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecek 1 adet Programcı :

  GENEL ŞARTLAR;

  a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  b)2010-KPSS (B) Grubu sınavı KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak,

  c)İngilizce dil bilgisi olarak en az KPDS D düzeyi İngilizce dil bilgisi gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce Dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (ya da geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS Akademik sınavından her bölümden en az 6 almış olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamış oldukları kabul edilir.

  d)Mesleki tecrübenin belirlenmesinde 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK`ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK`na tabi olarak özel sektörde geçirdiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.

  e)İstihdam edilecek pozisyon için; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünden lisans derecesine sahip olmak.

  ÖZEL ŞARTLAR

  a)INFORMIX, MySQL ve PostgreSQL ile veritabanı oluşturma, yönetme ve işletim bilgisine sahip olmak,

  b)C, C++ ve .NET dillerini kullanarak uygulama geliştirme bilgisine ve deneyimine sahip olmak,

  c)PHP ve Java dillerini kullanarak web uygulamaları geliştirme bilgisine ve deneyimine sahip olmak,

  d)Sapphire uygulaması hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

  e)Unix/Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

  f)Web Servisleri hakkında bilgi sahibi olmak.

  g)Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Süreçleri hakkında deneyim sahibi olmak.

  Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında görevlendirilecek 1 adet İnşaat Mühendisi :

  GENEL ŞARTLAR;

  a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  b)2010-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

  ÖZEL ŞARTLAR

  a)Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

  b)Enaz 3 yıl tecrübeli olmak.

  2 adet Büro Personeli :

  GENEL ŞARTLAR;

  a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  b)2010-KPSS sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

  ÖZEL ŞARTLAR

  a)Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

  b)Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İşletme Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

  BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

  Üniversitemiz http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber başvuruların en geç 23/02/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar ODTÜ Rektörlük Binası Personel Dairesi Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğü / ANKARA adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

  YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI;

  Üniversitemiz tarafından KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yapılacak mülakat ve yerleştirme listesi http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde ilân edilecektir.

  Duyurulur

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç