Tagged: KPSS Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: fizi, , isi 1, , KPSS, , , , pozisyonlar   

  Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine 5620 sayılı
  Kanun ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
  konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine
  göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek
  üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel
  alınacaktır.

  ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜNVAN1 ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

  Hemşire 20 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.

  Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak.

  Sağlık Fizikçisi 1 Fizik Bölümü veya Fizik Mühendisliği Lisans programından
  mezun olmak. Radyasyon Onkolojisi Fiziği konularında lisansüstü (bilim uzmanlığı)
  almış olmak. Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
  Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

  1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun
  48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

  2- 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.(Önlisans mezunları için
  KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanları esas alınacaktır)

  3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
  olmak.

  4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlik ilişkisi bulunmamak.

  5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
  maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
  aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
  veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
  hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
  bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
  edilemezler." hükmüne uygun olması

  Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai
  bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek başvuru formu
  ve istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere
  Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen
  müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar
  kabul edilmeyecektir. İstenilen Belgeler

  a) Öğrenim Belgesi

  b) 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

  c) Fotoğraf (1 adet)

  d) Erkek adaylardan askerlik durumunu gösterir belge.

  6- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isimleri
  başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde http://www.cumhuriyetedu.tr
  adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca
  tebligat yapılmayacaktır.

   

  Reklamlar
   
 • haberturkx 00:38 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , da ba, kadro, KPSS, , , , , YÜKSEK,   

  Kırşehir Kargınyenice Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 

  KIRŞEHİR/KAMAN –KARGINYENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIMI

  21.10.2006tarih ve 26326sayılı Resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.Maddesi ile bu yönetmeliğin 11.04.2007tarihinde yayınlanan değişikliklere ve 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.Maddesinin (A)fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile aşağıda unvan,derece,sınıfı ve sayıları belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna 657sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

  ELEMAN ALINACAK KADROLAR

  Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Eğitim Durumu
  GİH İtfaiye Eri 10 1 E/K İKİ YILLIK EĞİTİM VEREN YÜKSEK OKULLARIN İNŞAAT BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

  BAŞVURU ŞARTLARI:

  1.Türk vatandaşı olmak.

  2.Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak

  3.Askerlik hizmetini yapmış olmak veya tecilli olmak

  4.Tartılma ve ölçülme aç karnına,soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla,erkeklerden az 1.67metre kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1metreden fazla olan kısma ile kilosu arasında(+,-)10 kilodan fazla fark olmamak

  5.Bulaşıcı hastalığı olmamak,görevlerini düzenli biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca sakatlıkları bulunmamak

  6.Kamu haklarından mahrum bulunmamak

  7.KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 alanında)2010 yılı sınavlarına girmiş,en az 71 puan ve üzeri almış olmak

  8.Başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 1adet İtfaiye Eri boş kadro sayısının 3katı aday sınava çağrılacak olup,sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır.sınav giriş belgeleri sınavdan bir gün önce belediyeden alınacaktır

  BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

  Başvurular 18.03.2011Cuma günü saat 09:00’da başlayıp, aynı gün saat 16:30’da sona erecektir.Başvurular Kargınyenice Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup,posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.Bilgi almak için,0386 7223236 nolu telefon ile irtibat kurulabilir.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C.Kimlik Nolu)

  2. Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi

  3. Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

  4. KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi (KPSS belgesinin aslı başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır)

  5. Adli sicil kaydı(son bir ay içinde alınmış)

  SINAV YERİ VE SAATİ

  Sınav Belediye Başkanlığı Hizmet binasında 25.03.2011Cuma günü saat 10:00’da yapılacaktır.Dayanıklılık sınavı aynı gün saat 14:00’da yapılacaktır.(Eşofman ve spor ayakkabılı olarak gelinmesi)

  SINAVKONUSU (MÜLAKAT)

  a)Türkiye Cumhuriyet Anayasası

  b)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

  c)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

  d)Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

  e)Genel kültür

  DEĞERLENDİRME

  Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere,ilan edilen kadro sayısının 3katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır.Sözlü sınavda başarılı olabilmek için;100 üzerinden en az 70puan almış olmak gerekir. Başarı notu,sözlü mülakat sınavında alınan nottur.Yüksek puandan başlamak üzere;Kadro sayısı kadar ASİL,Kadro sayısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.Sınavı kazananlar Belediye İlan Tahtası ile ve yazılı olarak bildirilecektir.Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

  Sınav Komisyonu;sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda,başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

   
 • haberturkx 00:32 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , doland, , , KPSS, , nunu, ,   

  Tekirdağ Kapaklı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 

  TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA İLK DEFA ATANMAK
  ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

  Kapaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 S.D.M.K’nunu kapsamında istihdam edilmek üzere 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.16.17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde 657 S.D.M.K.’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında yer alan şartları taşımak koşulu ile belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan aşağıda unvanı, derecesi, sınıfı ve sayısı belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

  Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Puan Türü Taban Puanı Öğrenim Durumu
  G.İ.H İtfaiye Eri 9 5 E/K KPSSP3 50 Lisans mezunu
  G.İ.H İtfaiye Eri 10 7 E/K KPSSP93 50 Önlisans mezunu
  G.İ.H İtfaiye Eri 11 5 E/K KPSSP94 50 Lise veya dengi okul mezunu

  Toplam:17 Adet İtfaiye Eri

  İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

  1- Türk Vatandaşı olmak,

  2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

  4- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

  5- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

  6- İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 09/05/2011 günü itibariyle 30 yaşını (09/05/1981 ve sonrası doğumlu olanlar) doldurmamış olmak,

  7-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları ve Lisans Mezunları için KPSSP3, Önlisans Mezunları için KPSSP93 ve Lise veya Dengi okul mezunları için KPSS94 puan türünden yukarıda sınav komisyonunun belirlemiş olduğu taban puanı ve üzerinde KPSS puanı almaları şarttır.

  8-Alınacak kadro için yukarıdaki kadro karşılığındaki öğrenimlerden sınav tarihi itibariyle mezun olmak,

  9- Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya muaf olmak,

  şartları aranır.

  BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

  Başvurular ; Kapaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı No:114 Kapaklı/Çerkezköy adresine) şahsen yapılacaktır.

  Başvuru süresi 21/03/2011 tarihinde saat 08:00 başlayacak olup, 31/03/2011 tarihi mesai saati sonuna saat 17:00’ye kadar devam edecektir. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (Cumartesi ve Pazar günü başvurular kabul edilmeyecektir.)

  BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

  1) Kapaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak Ek-1 iş talep formu , aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalem ile doldurularak ,ilgili forma aşağıdaki belgeler eklenecektir.

  2) KPSS Sonuç Belgesi Aslı ya da internet çıktısı

  3) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi aslı ibraz edilecektir.

  4) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

  5) Son altı ay içinde çekilen 2 adet fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

  6)Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (son bir ay içinde alınmış)

  7)Askerliğini yapan adaylar için askerliğini yaptıklarına dair belgenin veya tecilli olanların tecil belgeleri aslı veya tasdikli sureti.

  8)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Sağlık Ocağı/Aile Sağlığı Merkezlerinden alınacak sağlık raporu)

  9)Çerkezköy Devlet Hastanesi Cerrahi Binasında (Teğmen Akın Caddesi Albay Şahin Sokak No:14 ÇERKEZKÖY) bulunan Dâhiliye Polikliniğinden alınacak boy kilo tespit formu (Boy kilo tespit formu Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)

  SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

  KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup,sınava çağırılan adayların listesi Başkanlığımız (www.kapakli.bel.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır. Sınava çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 09 Mayıs Pazartesi günü Saat 08:30’da Kapaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. Adaylar sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaktır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  SINAVA GİRECEK ADAYLARIN AÇIKLAMASI:

  KPSS başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kadro sayısının 3 katı kadar (Lise ve dengi okul mezunu 15 kişi ,2 yıllık yüksekokul mezunu 21 kişi ,fakülte mezunu 15 kişi) aday çağırılacak olup,sınava çağırılacak olan adayların listesi Başkanlığımız http://www.kapakli.bel.tr internet adresinde yayınlanacak ve ayrıca yönetmelik hükümleri gereği sınava çağırılacak olan adaylara sınav,yer,gün ve saati yazılı olarak duyurulacaktır.

  SÖZLÜ SINAV KONULARI :

  1) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,

  2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

  3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

  4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

  5) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

  SINAV YERİ VE SAATİ

  İtfaiye Eri Alım Sınavına ,yönetmelik hükümleri gereğince 09/05/2011 Pazartesi günü 10:00’ta Kapaklı Belediyesi İtfaiye Amirliği (Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:4’te Kapaklı/ÇERKEZKÖY) adresinde dayanıklılık testi yapılacaktır.10/05/2011 Salı günü 10:00’ta Kapaklı Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası (İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:4-6 Kapaklı/ÇERKEZKÖY) adresinde sözlü sınav yapılacaktır.Dayanıklılık testinin yapılacağı 09.05.2011 Pazartesi günü adayların yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı bulundurulmaları gerekmektedir.

  SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME.

  Sınav için başvuran adaylara, alfabetik soyadı sırasına göre çağırılmak suretiyle 09/05/2011 Pazartesi günü 10:00’ta Kapaklı Belediyesi İtfaiye Amirliği (Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:4’te Kapaklı/ÇERKEZKÖY) adresinde dayanıklılık testi yapılacaktır. 10/05/2011 Salı günü 10:00’ta Kapaklı Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası (İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:4-6 Kapaklı/ÇERKEZKÖY) adresinde sözlü sınav yapılacaktır

  Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

  Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, İtfaiye Yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

  Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

  Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile http://www.kapakli.bel.tr Internet adresinde ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

  Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

  Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

  Süresi içinde yapılmayan ve Internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

   
  • scott 22:46 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   Is there going to be alcohol If so, do not drink anything already opened or something that someone else poured for you.

  • rajesh 22:46 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   If you choose to drink only drink enough to get a buzz going, but donot get wasted.

 • haberturkx 00:24 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , ilksan, KPSS, ,   

  İLKSAN personel alım ilanı 

  İlksan Personel Alım ilanı

  Genel Müdürlümüze aşağıda belirlenen şartlarda 6 (Altı) büro personeli alınacaktır.

  A – BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR :

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin 1, 4
  ve 5 inci alt bentlerindeki şartları taşımak,

  b) Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut noksanlığı
  bulunmamak,

  c) Daha önce kamu veya özel sektör tarafından işten çıkarma cezası ile işine
  son verilmemiş olmak.

  d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf sayılmış
  olmak,

  e) İktisat, İşletme, Maliye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya
  bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki
  yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

  f) Yapılan inceleme ve soruşturma sonunda, Büro Personeli olmalarına engel
  bir durumu bulunmamak.

  g) 2009 veya 2010 yılında düzenlenen KPSS sınavlarından birine girmiş olmak
  ve KPSS P9, P26, P29, P35, P98 ve P99 puan türlerinden herhangi birinden en
  az 70 puan almış olmak,

  h) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak,

  i) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından küçük, 30 yaşından büyük olmamak.

  B – BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

  a) KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği,

  b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  c) Özgeçmişi,

  d) Öğrenim belgesi veya onaylı örneği,

  e) Askerlik terhis belgesi (Muaf olanlar bakımından muafiyet belgesi),

  f) Adli Sicil Belgesi

  C – BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

  a) Başvuruda bulunacak adayların, İLKSAN Genel Müdürlüğünün http://www.ilksan.gov.tr
  adresinde adaylar için yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir
  şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen belgelerle
  birlikte 18.03.2011 günü saat 17:00’ye kadar Demirkapı Sokak No:24 06340
  Demirlibahçe-Mamak/ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri veya İadeli-Taahhütlü
  olarak posta ile başvurmaları gerekmektedir.

  b) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları
  ÖSYM Başkanlığından Genel Müdürlüğümüz tarafından teyit edilecektir.

  c) Gerçeğe aykırı beyanda bulanan adayların müracaatları kabul edilmeyecek
  ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

  d) Başvuru esnasında istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların
  başvuruları kabul edilmeyecektir.

  D – DİĞER HUSUSLAR

  a) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından
  itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek
  olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

  E – YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

  a) Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra;

  – KPSS puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan
  adaydan başlanarak mülakat komisyonunca belirlenecek kişi sayısı kadar mülakata
  çağrılacak, yapılan mülakat sonucunda ataması uygun bulunan adaylardan 6 (Altı)
  adayın asil olarak, 6 (Altı) adayın yedek olarak kazandığı ilan edilecektir.

  b) Çağrı yapılan adaylardan verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması
  yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranılan şartları taşımadığı sonradan
  anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre yedeklerden
  atama yapılacaktır.

  c) Personel alımı ile ilgili tüm ilanlar İLKSAN Genel Müdürlüğünün http://www.ilksan.gov.tr
  internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların
  adreslerine de tebligat yapılacaktır.

  Sandığımız özel kanunla kurulmuş olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
  tabi değildir. Alınacak personel 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.

  İlan olunur.

  Başvuru
  formu için tıklayınız

   
 • haberturkx 00:24 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , KPSS, , , , ,   

  Senirkent SYDV Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

  ISPARTA/SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

  Senirkent Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Yasası uyarınca 2009-2010 yılı KPSS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünde 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

  -ARANAN NİTELİKLER :

  İşin Süresi : Deneme Süreli

  İstenilen işgücü sayısı : 1 (Bir)

  Meslek : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.

  Eğitim Durumu : 4 Yıllık Yükseköğrenim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.

  Cinsiyet : Erkek/Bayan

  ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

  -GENEL ŞARTLAR :

  1-T.C. Vatandaşı olmak,

  2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  3- Askerliğini yapmış olmak (Erkek Adaylar İçin)

  4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl sağlığı ve vücut sakatlığı ile özürlü

  bulunmamak,

  5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  6- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,

  7- Sınava son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

  -ÖZEL ŞARTLAR :

  1-2009-2010 yılı KPSS sınavına girmiş ve bu sınavdan KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

  2-Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

  3-İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

  -ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER :

  1-Özgeçmiş,

  2-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,

  3-Nüfus cüzdan tasdikli sureti,

  4-2009-2010 yılı KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

  5-Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi,

  6-2 adet vesikalık fotoğraf,

  7-Askerlik terhis belgesi aslı veya sureti,

  8-Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu, (Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir)

  9-Varsa iş deneyim belgeleri.

  Yukarıda istenilen belgeler başvuru esnasında Senirkent Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna elden veya taahhütlü mektupla 15.03.2011 Salı günü saat 17:00’a kadar teslim edilecektir. Son teslim tarihi ve saatinden sonra gelen başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  Belirtilen şartları taşıyan adaylar için 18.03.2011 Cuma günü saat 09:00’da Uygulamalı Bilgisayar Sınavı yapılacaktır.

  Uygulamalı bilgisayar sınavına katılacak adayların isimleri 16.03.2011 Çarşamba günü http://www.senirkent.gov.tr internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  İşe alınmayı hak eden adayın ismi, http://www.senirkent.gov.tr internet sitesinde duyurulacak ve ilgiliye de yazılı olarak bildirilecektir.

  İLANEN DUYURULUR

   
 • haberturkx 00:24 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , KPSS, , , , ,   

  Kırklareli Sinanlı Belediyesi İtfaiye eri Alım İlanı 

  KIRKLARELİ İLİ BABAESKİ İLÇESİ

  SİNANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

  SİNANLI Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartlara tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmenliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

  Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 1 Adet itfaiye Eri kadrosuna 2010 yılı kamu personeli seçme sınavına (KPSS) girmiş ve belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumu itibariyle ilan edilen sayının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

  Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Cinsiyet Öğrenim Durumu KPSS Taban Puanı KPSS Puan Türü
  İTFAİYE ERİ GİH 11 1 E/K M.Y.O. Teknik Programlar Bölümü Harita ve Kadastro Teknikeri Mezunu olmak 68 KPSSP93 2010

  İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

  İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartların yanı sıra;

  1) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

  2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak,

  3) İtfaiye eri sınavının yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

  -1-

  4) Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya muaf olmak,

  5) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

  BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

  Başvuru süresi 10/03/2011 tarihinde saat :09:30 ‘da başlayıp aynı gün mesai saati sonuna kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular ve nitelikleri uygun olmadığı tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

  BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

  1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş başvuru formu örneği belediyemizden temin edilecektir.)

  2) 2010 Yılı KPSSP93 sonuç belgesi,

  3) T.C. Kimlik No’lu Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı veya Noter tastiklisi gerekmektedir.)

  4) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (Aslı veya Noter tastiklisi gerekmektedir.)

  5) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

  6) Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı

  7) Adli Sicil Belgesi ,

  8) Görevini yapmaya engel olmadığına dair Devlet Hastanesinden alınmış Sağlık Raporu.

  9) İkametgah Belgesi .

  SINAV YERİ VE ZAMANI

  Sınav, KIRKLARELİ – BABAESKİ İlçesi SİNANLI Belediye Başkanlığı adresindeki Belediye Toplantı Salonunda 15/03/2011 Salı günü saat 11.00’da başlayacak olup dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır. Sınava çağırılacak adayların listesi Belediye İlan panosunda ilan edilecektir. Sınava girecek olan adaylar sınav giriş belgelerini sınav saatine kadar Belediyemizden temin edeceklerdir.

  Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü ALPULLU Sağlık Ocağından onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

  SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

  1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

  2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, itfaiye yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

  3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 70 puan almak gerekir.

  4)Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile ilan olunacaktır. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

  5)Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağırılır.

  SINAV KONULARI (MÜLAKAT)

  1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

  2) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi

  3) 657 sayılı Devlet Memurları kanunu

  4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

  5) Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi,

   
 • haberturkx 23:45 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , KPSS, , , , , Otomatik   

  Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 

  GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

  REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

  Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

  Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar dilekçelerinde ( http://www.gumushane.edu.tr/dosya/ogretim_uyesi_basvuru.doc ) başvurdukları anabilim dalını ve sınava girecekleri yabancı dili belirterek (Yabancı Dil Başarı Belgesi olanlar ekleyeceklerdir.) ekinde, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma ( lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.( Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

  Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Gümüşhane Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Yabancı dil Sınav yeri ve tarihleri daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

  Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

  İlgililere duyurulur.

  BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO DER. KADRO ADEDİ AÇIKLAMA
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik ABD Yrd.Doç.Dr. 5 1 Alanında doktora yapmış olmak.
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik ABD Yrd.Doç.Dr. 5 1 Alanında doktora yapmış olmak.
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi ABD Yrd.Doç.Dr. 4 1 Alanında doktora yapmış olmak.
  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Turizm Rehberliği Bölümü   Yrd.Doç.Dr. 5 1 İngilizce alanında doktora yapmış olmak.
  GÜMÜŞHANE MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı Yrd.Doç.Dr. 5 1 Tarla Bitkileri alanında doktora yapmış olmak.
  GÜMÜŞHANE MYO Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Yrd.Doç.Dr. 5 1  
   
 • haberturkx 23:15 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , ilova, , , KPSS, , , , ,   

  Aksaray Yeşilova Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 

  AKSARAY İLİ YEŞİLOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

  İTFAİYE ERİ ALIM ŞARTLARI

  Yeşilova Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayılarının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

  ATAMA YAPILACAK KADROLAR İLE ARANILAN NİTELİKLER

  Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Puan Türü Taban Puanı Öğrenim Durumu
  GİH İtfaiye Eri 11 4 E/K KPSSP94 60 En az Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak
  GENEL TOPLAM   4

  Toplam: 4 adet İtfaiye Eri

  BAŞVURU ŞARTLARI:

  1. Türk Vatandaşı olmak.

  2. Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  4. Sınav tarihi itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

  5. Askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş olmak.

  6. Tartılma ve Ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 15 kg’dan fazla fark olmamak

  7. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş 60 ve üzeri puanı almış olmak.

  BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

  Başvurular 17/02/2011 Perşembe günü 8:00’de başlayıp, 18/02/2011 Cuma günü saat 17:00 de sona erecektir. Başvurular Yeşilova Belediyesi Muhasebe Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak olup, posta ve internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

  Başvuru formu ve Boy – Kilo Tespit Formu (Boş Başvuru ve Boy-Kilo Tespit Formu örneği Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğünden temin edilecektir.)

  Nüfus Cüzdanı sureti (T.C.Kimlik No’su olan)

  KPSS Sonuç Belgesi

  Diploma veya mezuniyet belgesi

  Son altı ay içerisinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi İş Talep Formuna yapıştırılacak.)

  Sabıka Sicil Kaydı (Son 3ay gün içerisinde alınmış olmak)

  Askerlikle ilişkisi bulunmadığı, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olduğu veya erteletmiş olduğuna dair belge

  SINAVA GİRİŞ BELGELERİ:

  Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak toplam 4 adet itfaiye eri kadrosunun 3 katı aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 23/02/2011 Çarşamba günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında Yeşilova Belediyesi Hizmet Binasında Muhasebeden alınacaktır.

  Adaylar sınavda, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  SINAV YERİ VE SAATİ:

  İtfaiye Eri adayları için sınav 23/02/2011 Çarşamba günü saat 10.00 da Yeşilova Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda sözlü sınav olarak yapılacaktır.

  SÖZLÜ SINAV KONULARI:

  a-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

  b-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

  c-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

  d-Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat

  e-Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi,

  SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

  Başvuran İtfaiye Eri adayları 23/02/2011 Çarşamba günü Yeşilova Belediyesi Hizmet Binasında saat 10.00 da sözlü sınava katılacaklardır.

  Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

  Başarı notu; sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların, sınav sonuç puanının (kurum sınavı başarı puanının) %50 si ile KPSS puanının %50 si alınmak suretiyle belirlenir.

  Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve yarısı kadar YEDEK aday belirlenir.

  Sınav sonuçları başarı sırasına göre belediyemizin ilan organları ile duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

  Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

  Süresi içerisinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

  Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

   
 • haberturkx 23:09 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , KPSS, , , , ,   

  Çanakkale Belediyesi 15 İtfaiye Eri Alım İlanı 

  ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

  SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

  Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. , 16. ve 17 nci maddelerine bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklerine göre Başkanlığımızda boş bulunan ve aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve sınav komisyonunca aşağıda belirlenen taban puanı alıp başkanlığımıza başvuruda bulunan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

  Alım Yapılacak Personel Kadroları

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç