Tagged: istihdam Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: fizi, , isi 1, istihdam, , , , , pozisyonlar   

  Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine 5620 sayılı
  Kanun ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
  konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine
  göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek
  üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel
  alınacaktır.

  ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜNVAN1 ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

  Hemşire 20 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.

  Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak.

  Sağlık Fizikçisi 1 Fizik Bölümü veya Fizik Mühendisliği Lisans programından
  mezun olmak. Radyasyon Onkolojisi Fiziği konularında lisansüstü (bilim uzmanlığı)
  almış olmak. Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
  Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

  1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun
  48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

  2- 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.(Önlisans mezunları için
  KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanları esas alınacaktır)

  3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
  olmak.

  4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlik ilişkisi bulunmamak.

  5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
  maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
  aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
  veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
  hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
  bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
  edilemezler." hükmüne uygun olması

  Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai
  bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek başvuru formu
  ve istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere
  Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen
  müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar
  kabul edilmeyecektir. İstenilen Belgeler

  a) Öğrenim Belgesi

  b) 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

  c) Fotoğraf (1 adet)

  d) Erkek adaylardan askerlik durumunu gösterir belge.

  6- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isimleri
  başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde http://www.cumhuriyetedu.tr
  adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca
  tebligat yapılmayacaktır.

   

  Reklamlar
   
 • haberturkx 23:14 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: Gazi, istihdam, Kanunun, , , , , , Yap,   

  Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

  Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Üniversite Hastanesi Başhekimliğinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 30 sözleşmeli personel alınacaktır.

  ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
  Hemşire 30 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Programından Mezun Olmak.

  NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içersinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

  Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

  I-GENEL ŞARTLAR:

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

  d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

  1- Lisans mezunları için 2010 KPSS B Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

  2- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

  3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

  BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

  II-BAŞVURU TARİHİ: 14.02.2011 – 28.02.2011 tarihleri arası

  III-BAŞVURU ŞEKLİ:

  Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemizin http://www.gazi.edu.tr sitesinde hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra internet ortamında göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  VI-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

  KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç) gün içerisinde http://www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

  Adres:Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA

  Tel: 0312–202 24 08–09–10–11–12

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç