Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine 5620 sayılı
Kanun ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine
göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek
üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel
alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜNVAN1 ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

Hemşire 20 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.

Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak.

Sağlık Fizikçisi 1 Fizik Bölümü veya Fizik Mühendisliği Lisans programından
mezun olmak. Radyasyon Onkolojisi Fiziği konularında lisansüstü (bilim uzmanlığı)
almış olmak. Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun
48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.(Önlisans mezunları için
KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanları esas alınacaktır)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlik ilişkisi bulunmamak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek başvuru formu
ve istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere
Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir. İstenilen Belgeler

a) Öğrenim Belgesi

b) 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

c) Fotoğraf (1 adet)

d) Erkek adaylardan askerlik durumunu gösterir belge.

6- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isimleri
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde http://www.cumhuriyetedu.tr
adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.

 

Reklamlar